ЩысэтехыпIэу къытхэтых

Тикъэралыгъо щыпсэурэ цIыфхэм ащыщэу хэгъэгум ыпашъхьэ гъэхъэгъэ инхэр щызышIыгъэхэм, ар къаухъумэзэ лIы­гъэшхо къызыхэзгъэфагъэхэм бгъэхэлъхьэ лъапIэхэр къащаратыхэу хабзэ. Ахэм зэкIэми апшъэу алъытэрэр ЛIы­хъу­жъыцIэр ары.

Тыгъэгъазэм и 9-м ЛIы­хъужъ­хэм я Мафэ хэтэгъэунэфыкIы, ащ ылъапсэ чыжьэу къыщежьэ. 1769-рэ илъэсым ЯтIонэрэ Екатеринэ зэолIхэу пытагъэрэ лIы­блэнагъэрэ къызхэзгъэфагъэхэм афагъэшъошэнэу Шыихъэу Георгий По­бедоносцэм иорден ыгъэнэ­фэгъагъ, ащ степениплI иIагъ. Бгъэхалъхьэр зэраты­гъэхэр нэ­бгырэ 25-рэ мэхъух, ахэм ащыщых ежь Екатеринэ, орденым икавалерхэу, генерал-фельд­маршалхэу Михаил Кутузовыр, Михаил Барклай-де-Толли, нэмыкIхэри.

Революциер къызыдахым ыуж орденыр большевикхэм тырахыжьыгъагъ. Советскэ Союзым илъэхъан текIыгъэу, 2000-рэ илъэсым Урысые Федерацием и Президент иуна­шъокIэ орденым истатус къырагъэгъэзэжьыгъ, 2013-м къыщегъэжьагъэу Хэгъэгум и ЛIы­хъужъхэм я Мафэ Кремлым щыхагъэунэфыкIы. Президентыр Советскэ Союзым ыкIи Урысые Федерацием я ЛIы­хъужъхэм, Щытхъум иорден ыкIи Шыихъэу Георгий иорден икавалерхэм афэгушIо.

Адыгеир мыиными, къыщы­хъугъэхэу ыкIи нэмыкI чIыпIэ­хэм къарыкIыжьыгъэхэу Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу нэ­бгырэ 52-рэ щыпсэоу къыщалъытэ. Ахэм апэ итых Хэ­гъэгу зэошхом а цIэ лъапIэр къызщыфагъэшъошэгъэхэ ЛIы­хъужъхэу Андырхъое Хъусен, Бжыхьакъо Къымчэрые, Къош Алый, Тхьагъушъэ Исмахьилэ, ШIуцIэ Абубэчыр, Ацумыжъ Айдэмыр, Нэхэе Даутэ.

Апэрэ дунэе заом пхъашэу щызэуагъэхэм ащыщых абдзахэу Едыдж Николай Алибый ыкъор, ЛIыхэсэ Мурат Шъэофыжь ыкъор, Черкес Тембот Джанхъот ыкъор, нэмыкIхэри. Георгиевскэ орденым фэдэу агъэлъэпIэрэ бгъэхалъхьэхэр къаратыгъагъэх адыгэ офицер нэбгырипшI фэдизмэ. Ахэм ащыщых Даутэкъо Заурбэч, Джарымэ Муссэ, Инарыкъо Алый, нэмыкIхэри.

Аужырэ илъэсхэм Адыгеим щыщхэу ЛIыхъужъ хъугъэх Рустем Клуповыр, Олег Козловыр, Сергей Костиныр, Мэзыхьэ Владимир, Цэй Эдуард. ЛIыхъужъ пэпчъ лIыгъэу зэри­хьагъэм икъэбар гъэшIэгъоны, шъхьэкIэфагъэ фэпшIынэу, ныб­жьыкIэхэм ябгъэшIэнэу щыт.

Урысые Федерацием ишъо­лъырхэм зэкIэми ЛIыхъужъхэм ямэфэкI ащыхагъэунэфыкIыщт. Хэгъэгум зэмыблэжьэу фэзэуа­гъэхэр, цIыфхэр ыкIи мамырныгъэр къэзыухъумагъэхэр, Iэшэ зэпэуцужьхэм ахэлэжьагъэхэр, чIыпIэ зэфэшъхьафхэм террористхэм щапэуцужьыгъэхэр агу къагъэкIыжьыщтых.

Урысые Федерацием и Президент илIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм и Аппарат ипресс-къулыкъу къызэриIуагъэмкIэ, Хэгъэгу зэо­шхом иветеранхэр, Урысыем и УIэшыгъэ КIуачIэхэм ахэтхэр, чанэу зыкъэзгъэлъэгъогъэ ныбжьыкIэхэу Къыблэ шъолъырым ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащыпсэухэрэм ащыщхэр Кремлым и Андреевскэ зал ЛIыхъужъхэм я Мафэ рагъэблэгъэщтых.

(Тикорр.).

Сурэтхэм арытхэр: Советскэ Союзым и ЛIыхъужъхэу Андырхъое Хъусен, ШIуцIэ Абу­бэчыр; Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард.