Щынэгъончъэу мэфэкIхэр зэхэщэгъэнхэм тегущыIагъэх

Республикэм иантитеррористическэ комиссиерэ иоперативнэ штабрэ тыгъуасэ зэдыряIэгъэ зэхэсыгъом жъоныгъокIэ мэфэкIхэр щынэгъончъэу зэхэщэгъэнхэм, цIыфхэр жъугъэу зыщызэхэхьащтхэ чIыпIэхэм террористическэ актхэр къа­щымыхъунхэм апае шIэгъэн фаехэм ащытегущыIагъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэхэсы­гъор зэрищагъ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, щынэгъончъэнымкIэ Фе­деральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипащэу Виктор Шаменковыр, АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ БрантI Мурадинэ, АР-м культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, нэмыкIхэри зэхэсыгъом хэлэжьагъэх.

Виктор Шаменковым къызэриIуагъэмкIэ, мэфэкI мафэхэр щынэгъончъэу рекIокIынхэм фэшI Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр зэхащэщтых. Мы лъэныкъомкIэ Iофхэм язытет зыпкъ ит, ау къэблэгъэрэ мэфэкI мафэхэм гумэкIыгъохэр къызыдамы­хьынхэм фэшI ведомствэхэм, му­ниципалитетхэм япащэхэм Iоф­­шIэныр нахь агъэ­лъэшынэу къяджагъ.

— ЦIыфхэм ящынэгъон­чъагъэ епхыгъэхэ Iофыгъохэм муниципалитетхэм, къо­джэ псэупIэхэм япащэхэм сыдигъуи анаIэ тырагъэтын фае. Мы пшъэрылъым игъэ­цэ­кIэн пытагъэ хэлъэу шъу­къе­кIуалI. ЧIыпIэхэм ащыIэхэ ан­титеррористическэ комиссиехэм амалхэу аIэкIэлъхэр къызфэжъугъэфе­дэхэзэ Iоф­шIэныр зэхашъущ, ащ цIыфхэр щыжъугъэгъуазэх, — ­къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, гъатхэмрэ IофшIэнымрэ я Мафэ, Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызщыдахыгъэр илъэс 74-рэ зэрэхъугъэр хагъэунэфыкIыхэ зыхъукIэ, МВД-мрэ Росгвардиемрэ ахэт нэбгырэ миным ехъумэ Iоф ашIэщт. Джащ фэдэу унэе ухъумэкIо ведомствэхэмрэ народнэ дружинэхэмрэ ялIыкIохэр общественнэ рэхьатныгъэм икъэухъумэн хагъэлэжьэщтых.

Культурэм ипсэуалъэхэр терроризмэм ылъэныкъокIэ ухъумагъэхэ зэрэхъухэрэм къы­тегущыIагъ Аулъэ Юрэ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, республи­кэмкIэ культурэм икъэралыгъо организацие 16-мэ щынэгъончъэным ипаспортхэр яIэх, культурэм ыкIи мыщ епхыгъэу гъэсэныгъэм имуниципальнэ учреждении 125-у Iоф зышIэрэмэ ащыщэу 95-мэ ыпэкIэ зигугъу къыщытшIыгъэ паспортыр яI, 30-мэ адырагъэштэным мы уахътэм хаплъэх.

Мы лъэныкъомкIэ ауж къи­нэхэрэ муниципалитетмэ яIоф­шIэн агъэлъэшынэу КъумпIыл Мурат къяджагъ.

ЗекIоным епхыгъэхэ псэуа­лъэхэр категориехэмкIэ зэтеуты­гъэнхэм иIофыгъуи зэхэсыгъом къыщаIэтыгъ. Профильнэ комитетым къызэритырэмкIэ, непэрэ мафэм ехъулIэу объект 13-мэ мы шапхъэр агъэца-кIэрэп. Охътэ кIэкIым а гумэкIыгъор дагъэзыжьынэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ афи-шIыгъ. Ар гъэцэкIагъэ зэрэ­хъурэм лъыплъэщт респуб­ликэм ипрокурорэу Игорь Шевченкэр.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
Сурэтхэр А. Гусевым тыри­хыгъэх.