Щынэгъончъэу зэрэзекIощтхэр арагъэшIагъ

Сэкъатныгъэ зиIэхэм я Дунэе мафэ ехъу­лIэу дэеу зэхэзыхырэ ыкIи зылъэгъухэрэ кIэ­лэ­цIы­кIу­хэр зычIэсхэ Адыгэ республикэ еджэпIэин­тернатым гъогу инспекторхэр щыIагъэх.

Зипсауныгъэ амалхэр зэщыкъогъэ кIэлэцIыкIухэм ана­хьэу къин зыщалъэгъухэрэм ащыщ гъогу зэпырыкIыпIэхэр. Джащ пае гъогурыкIоным ишапхъэхэр зэрагъэцэкIэнхэ, лъэс­рыкIо зэпырыкIыпIэм зэрэщызекIонхэ фаер, нэфынэр къэзытырэ пкъыгъохэр агъэфедэнхэр шIокI зимыIэ Iофэу зэрэщытыр полицейскэхэм агу къа­гъэкIыжьыгъ.

Нэужым гъогурыкIоным ишапхъэхэм афэгъэхьыгъэ театрализованнэ къэгъэлъэгъон кIэлэцIыкIухэм къафатыгъ. Театрэм иартистхэм клоун шъуашэхэр ащыгъхэу зекIонымкIэ шIэныгъэ зыхахыщт джэгукIэхэр афызэхащагъэх, орэдхэр къаIуагъэх, къэшъуагъэх.

Iофтхьабзэм икIэухым гу­шIуагъор къызэбэкIырэ ныб­жьыкIэ цIыкIухэм шIокI имыIэу шап­хъэхэр агъэцэкIэнхэу инспекторхэр къагъэгугъагъэх.