Щынэгъончъэным фытегъэпсыхьагъ

ОшIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ Iофыгъохэр къэмыгъэхъугъэнхэмкIэ, ахэм къыздахьыгъэ тхьамыкIагъохэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ ыкIи машIом зыкъемыгъэштэгъэнымкIэ Адыгэ республикэ Комиссием джырэблагъэ зэхэсыгъо иIагъ.

Видеозэпхыныгъэм тетэу зэхащэгъэ Iофтхьабзэр зэрищагъ УФ-м граждан оборонэм, ошIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ Iофыгъохэр къэмыгъэхъугъэнхэм ыкIи тхьамыкIагъом идэгъэзыжьын яIофыгъохэмкIэ министрэм игуадзэу Владлен Аксеновым.

АР-м ыцIэкIэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковар, Урысые Федерацием ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу ХьацIыкIу СултIан, АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, гъогу хъызмэтымкIэ ыкIи ЖКХ-мкIэ и Министерствэ илIыкIоу Ныбэ Руслъан, нэмыкIхэри.

ФутболымкIэ Дунэе чемпионатэу УФ-м щызэхащэщтым тыкъэзыуцухьэрэ дунаир, чIыопсыр къэухъумэгъэнхэм ыкIи мэшIогъэкIосэныр щынэгъончъэу щытыным МЧС-м икъулыкъушIэхэр зэрафэхьазырхэм зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. Мы Iофыгъом фэгъэхьыгъэу пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэм ягугъу къашIыгъ Республикэу Мордовием, Волгоград, Нижегородскэ, Самарскэ хэкухэм ялIыкIохэм.

АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковам щынэгъончъэным ылъэныкъокIэ УФ-м и МЧС къафигъэуцугъэ пшъэрылъхэр дэх имыIэу агъэцэкIэнхэ зэрэфаер къыIуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат мы Iофыгъом лъэшэу ынаIэ зэрэтетыр къыкIигъэтхъыгъ.

(Тикорр.).