Щымысакърэм тхьамыкIагъо къехъулIэ

Тикъушъхьэхэм осышхо зэрателъыр ашIэзэ защагъэпсэфынэу чIыпIэ зэфэшъхьафхэм къарыкIхэу къакIорэр бэ. Ахэм ащыщэу Москва къикIыгъэ туристыр мэзаем и 9-м къушъхьэм къечъэхызэ фыкъуагъэ, жэу (снегоход) зэрысыгъэр псынкIэу бгым къехызэ зэпыригъэзагъ. ЫшъхьэкуцI сысыгъэ, ыIэхэр зэпыкIыгъэх, ицэгитIу зэпыутыгъ.

Ар зыщыхъугъэр Краснодар краим хэхьэрэ Апшеронскэ районыр ары. Ау Мыекъопэ лъыхъокIо-къэгъэнэжьэкIо купым цIыфхэр зыщыфыкъорэ чIыпIэхэм язакъоп къагъэгъунэхэрэр, зызгъэпсэфырэ цIыфхэм мыхъо-мышIагъэхэр къямыхъулIэнхэри ары. КъэгъэнэжьакIохэр IэпыIэгъу зыфэхъугъэхэм аужырэр москвичыр ары, илъэсыр къызихьагъэм къыщегъэжьагъэу ащ фэдэхэм япчъагъэ 67-м нэсыгъ.

Хъулъфыгъэр псынкIэу къушъхьэтхым къырахьы­хыжьи, машинэкIэ Мыекъуапэ нагъэсыгъ, ищыкIэгъэ Iэзэгъур рагъэгъотыгъ.

Къушъхьэхэм шъуащысакъ.