Щылэ мазэм къыщегъэжьагъэу

ИлъэсыкIэм къыздихьыгъэ хэбзакIэхэм щылэ мазэм кIуачIэ яIэ хъугъэ. Ахэм ащыщхэм нэIуасэ шъуафэтэшIы.

Сабыйхэм апае

2018-рэ илъэсым иапэрэ мазэ къыщегъэжьагъэу апэрэу сабый къызфэхъурэ ныхэм хэбзэ IэпыIэгъоу мазэ къэс къаратырэр сомэ мини 10-м ехъущт. Къызыхъугъэр илъэсрэ ныкъорэ охъуфэкIэ хабзэм сабыим ишIуагъэ къыригъэкIыщт.

ЯтIонэрэ ыкIи ящэнэрэ сабыйхэр къызфэхъухэрэ зэшъхьэгъусэхэм ахъщэ чIыфэ (ипотекэ) хабзэм къыIахыгъэмэ, ащ итыжьын къафагъэпсынкIэщт.

Сабыир зизакъоу зыпIурэ бзылъфыгъэхэм фэгъэкIотэныгъэу къафашIыхэрэм къахэхъощт. Коммунальнэ фэIо-фашIэхэм, санаторием зэрэкIощтхэ путевкэхэм ауасэхэр нахь макIэу арагъэтыщтых. Сабый зыпIурэ бзылъфыгъэ шъхьэзакъохэр IофшIапIэхэм къаIуагъэкIыщтхэп, ясабыйхэр чэзыум рамыгъажэхэу кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм арагъэштэщтых. ЕджапIэм зычIахьэхэкIэ, ыпкIэ хэмылъэу мафэм тIогъогогъо агъэшхэщтых.

КъэхъугъакIэхэу янэ-ятэхэм къычIадзыжьыгъэ сабыйхэм аныбжь илъэс 18-м нэсыфэ хабзэм ахъщэ IэпыIэгъоу сомэ 10068-рэ мазэ къэс къафитIупщыщт, ащ ыужи апшъэрэ еджапIэхэм ачIахьэхэрэм ар къаухыфэкIэ пIалъэр афылъигъэкIотэщт.

Сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIухэм къаратырэ ахъщэм джы компенсацие къыфашIэу рагъэжьэщт.

ЧIыфэхэр афагъэгъущт

ИлъэсыкIэу къихьагъэм транспортым, чIыгум ыкIи псэупIэхэм апае амытызэ чIыфабэ зэтезгъэуагъэхэм афагъэгъущт. «ЧIыфэ амнистиер» къэралыгъом зэрэщыкIощтыр Президентэу Владимир Путиным пресс-конференциеу тыгъэгъазэм зэхищэгъагъэм къыщиIогъагъ.

Предпринимательхэм 2015-рэ илъэсыр къехьэфэ амытэу зэтырагъэогъэ чIыфэхэр афагъэгъущтых. Джащ фэдэм ахэм зарагъэтхыгъэми, IофшIэныр рамыгъэжьагъэу страховщикхэм къафалъытэщтыгъэ ахъщэр, тедзэу ахэм къафашIыщтыгъэр ыкIи тазырэу къатыралъхьэщтыгъэр атырахыжьыщтых. ЧIыфэ зытелъ пстэумэ афагъэгъущт ахъщэр къэплъытэжьмэ, ар тихэгъэгукIэ сомэ миллиарди 150-рэ фэдиз мэхъу. Ау 2015-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу чIыфэхэр зэтезгъэхъуагъэхэм ахэр амытыжьхэ хъущтэп, къыпфагъэгъу зэпытыщтэп.