Щылэ мазэм и 7-р – Христос къызыхъугъэ маф

Адыгэ Республикэм ис чыристанхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
Иисус Христос къызыхъугъэ мафэм фэшI тышъу­фэгушIо!

Мы мэфэкI нэфыр зэгурыIоныгъэм, гукIэгъум, шIушIэным, лъытэныгъэм язехьакIоу щыт. ЦIыф лъэпкъыбэ зэрыс, дин зэфэшъхьафхэр зыщалэжьырэ тиреспубликэкIэ ар Адыгеим игушъхьэлэжьыгъэ изы Iахьэу щыт, зэгъунэгъушIу зэфыщытыкIэхэм, зэкъошныгъэм, зэгурыIоныгъэм ягъэпытэн афэIорышIэ.

Ащ фэдэ мэфэкI мафэхэм Тхьэр зышIошъ хъухэ­рэм агу гушIуагъорэ зэхэшIэ къабзэхэмрэ къыралъхьэ, IофышIухэм, зекIокIэ тэрэзхэм атырагъэгушIухьэ. А пстэур зэхъокIыныгъэшIухэм, лIэшIэгъу пчъагъэхэм къакIоцI цIыфхэм ахэлъ хъугъэ шэн-хабзэхэм ягъэпытэн афэIорышIэ.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ, насып, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу шъуиIэнэу, шъуигъашIэ кIыхьэ хъунэу шъуфэтэIо!

Мы мэфэкI нэфым неущырэ мафэр нахьышIу зэрэхъущтым игугъапIэрэ гушIуагъорэ ренэу къыздерэхь!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу
КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу       Владимир Нарожный