Щылэ мазэм и 1-р – ИлъэсыкIэ мэфэкI

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

2019-рэ ИлъэсыкIэу къихьэрэм фэшI тышъуфэгушIо!

Хэти ышIуабэ дашIэу мы мэфэкIым пэгъокIы, ищыIэныгъэ зэхъокIыныгъэшIухэр къыхилъхьанхэу, имурад дахэхэр къыдэхъунхэу ежэ, илъэсэу икIырэмкIэ зэфэхьысыжьхэр ешIых.

Адыгэ РеспубликэмкIэ 2018-рэ илъэсыр шIуагъэ къытэу зылэжьэгъэхэ, экономикэмкIи, социальнэ лъэныкъомкIи мэхьанэшхо зиIэ проектыбэ зыщагъэ­цэкIэгъэ лъэхъанэу хъугъэ.

IофшIагъэу тиIэхэм тафызэплъэкIыжьызэ, Адыгейми, ащ щыпсэухэрэми ягъэхъагъэхэм тарэгушхо. ИлъэсыкIэу къихьэрэри хъугъэ-шIэгъэ дэгъухэмкIэ, IофышIухэмкIэ, текIоныгъакIэхэмкIэ зэрэбаищтым тицыхьэ телъ.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу шъуиIэнэу, гушIуагъор къышъобэкIэу мамырэу шъущыIэнэу, 2019-рэ ИлъэсыкIэм амалыкIэхэр къышъуфихьынхэу, гъэхъэгъэшхохэр шъушIынэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу
КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу                                  Владимир Нарожный