ЩыкIагъэхэр къыхагъэщыгъэх

2018-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 27-м зыныбжь имыкъугъэхэм ыкIи ныбжьыкIэхэм алъэныкъокIэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэ­цакIэрэм лъыплъэгъэнымкIэ АР-м ипрокурор истаршэ IэпыIэгъоу Елена Алексейцевар зыхэлэжьэгъэ брифинг щыIагъ.

Зыныбжь имыкъугъэхэу алъы­плъэн зимыIэхэм хэбзэ-у­къоныгъэу зэрахьэхэрэм язэхэфынкIэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм епхыгъэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу прокура­турэм зэхищэхэрэм зэIукIэгъур афэгъэхьыгъагъ.

Е. Алексейцевам къызэри­IуагъэмкIэ, тишъолъыр ихэбзэ­ухъумэкIо къулыкъухэм хэ-
бзэгъэуцугъэ, гъэцэкIэкIо ыкIи зы­ныбжь имыкъугъэхэу алъыплъэн зимыIэхэм Iоф адэзы­шIэхэрэ къулыкъухэр ягъусэхэу Iэтахъохэм бзэджэшIагъэхэр зэрамыхьанхэм, ащ фэдэхэр къыхэгъэщыгъэнхэм япхыгъэ зэхэубытэгъэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр зэрахьэх. Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэ-гъуа­гъэмкIэ, 2018-рэ илъэсым имэ­зэ 11 ахэм бзэджэшIагъэу зэрахьагъэр процент 36-кIэ нахь макIэ хъугъэ.

Прокурорым истаршэ Iэпы­Iэгъу къызэрэхигъэщыгъэмкIэ аужырэ илъэситфым кIэлэцIыкIухэм зэрахьэрэ бзэджэшIа­гъэхэм япчъагъэ нахь макIэ хъугъэ. Арэу щытми, хэбзэу­хъу­мэкIо къулыкъухэм яIоф­шIэн­кIэ щыкIагъэхэр щыIэх. Зы­ныбжь имыкъугъэхэу бзэджэшIагъэ зезыхьагъэхэм яна­хьыбэр еджа­пIэхэм ащеджэх, адрэхэр зыми щеджэщтыгъэхэп ыкIи щыла­жьэщтыгъэхэп. Ежь-ежьырэу яунагъо ыкIи еджа­пIэр къэзыбгынэхэрэ Iэта­хъохэм япчъагъэ хэхъуагъ. Джащ фэдэу зыныбжь имыкъугъэхэм алъэныкъокIэ зэрахьэрэ бзэджэшIа­гъэхэм япчъагъи про­центи 8,3-кIэ нахьыбэ хъугъэ.

Прокурорхэм къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, хэгъэгу кIоцI къулы­къум ичIыпIэ подразделениехэм, зыныбжь имыкъугъэхэм яIофыгъохэмкIэ ыкIи ахэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэн­хэмкIэ комиссием, Iэтахъохэу алъыплъэн зимыIэхэм ыкIи ахэм бзэджэшIагъэ зэрамыхьаным ылъэныкъокIэ Iоф зышIэхэрэ къулыкъухэм, учреждениехэм япшъэрылъхэр икъоу агъэ­цэкIагъэхэп. Учетым хэтхэ Iэтахъохэм хэушъхьафыкIыгъэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр икъоу адызэрахьагъэхэп, ащ къыхэкIэу полицием иуполномоченнэ участковэхэм пэ­шIо­рыгъэшъ Iофтхьабзэу рагъэ­кIокIыхэрэм нэмыкI екIолIакIэ афэшIыгъэн фаеу алъытагъ.

Къэлэ ыкIи район прокуратурэхэм зыныбжь имыкъугъэ-­хэм яIофыгъохэмкIэ ыкIи ахэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ муниципальнэ комис­сиехэм яIофшIэнкIэ хэукъоныгъэхэр къыхагъэщыгъэх. Iэта­хъохэм бзэджэшIагъэу зэра­хьэ­хэрэр зыфэдэхэр, ахэм лъапсэ афэхъугъэр, телъхьапIэу ашIыгъэхэр атхыгъэхэп.

Хэбзэгъэуцугъэу щыIэм къызэригъэнафэрэмкIэ, зыныбжь имыкъугъэу административнэ бзэджэшIагъэ зезыхьагъэ пэпчъ хэушъхьафыкIыгъэу пэшIоры­гъэшъ Iофтхьабзэхэр дызэра­хьанхэ фае.

Прокурорхэм уплъэкIунэу ашIыгъэхэм къызэрагъэлъэ­гъуагъэмкIэ, хабзэр гъогогъу 300-м ехъурэ аукъуагъ, ахэмкIэ акти 100-м ехъу атхыгъ. Анахьэу анаIэ зытырагъэтыгъэр межведомственнэ къулыкъухэр ыкIи учреждениехэр зэгъусэхэу «щынагъо къэзы­тырэ» купхэм ахэхьэхэрэ Iэта­хъохэм якъыхэгъэщын ары.

Е. Алексейцевам къызэри­Iуа­гъэмкIэ, 2019-рэ илъэсым зыныбжь имыкъугъэхэу бзэджэшIагъэ зезыхьагъэхэм пэшIо­рыгъэшъ Iофтхьабзэхэр ады-зе­хьэгъэнхэр анахь Iофыгъо шъхьаIэу зэшIуахыщтхэм ащыщ. Координационнэ IофшIэным ха­хьэу апэрэу Следственнэ гъэIорышIапIэм иследственнэ Комитетэу АР-м щыIэр, АР-м хэ­гъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ игъусэхэу АР-м и Прокуратурэ зыныбжь имыкъугъэхэр зыхэщэгъэ бзэджэшIагъэхэм, джащ фэдэу Iэтахъохэм алъэныкъокIэ зэрахьэрэ бзэджэшIагъэхэм якъыхэгъэщын, бзэджэшIагъэ пэпчъ лъапсэ фэхъурэр гъэунэфыгъэным япхыгъэ Iофтхьа­бзэхэр зэхащэщтых.

КIАРЭ ФАТИМ.