«Щыгъыжъыер» тиджэмакъ

КIэлэцIыкIу театральнэ зыгъэсапIэу «Щыгъыжъыем» ипчыхьэзэхахьэхэр Адыгэ Республикэм мы мафэхэм щэкIох. Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ фэгъэхьыгъэм республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ.

Тилъэпкъэгъухэу Тыркуем къикIыжьыгъэхэр кIэщакIо фэ­хъухи, «Щыгъыжъыер» зызэхащагъэр илъэси 10 хъугъэ. Художественнэ пащэу, Урысыем изаслуженнэ артисткэу, Адыгеим инароднэ артисткэу Уджыхъу Марыет апэрэ мафэхэм къащыублагъэу мурадэу ышIыгъэхэр щыIэныгъэм щыпхырещых.

Къиным щыщынэрэп, гъогу къурпэнхэр къызэренэкIых, лъэпкъ шIэжьымрэ дэхагъэмрэ кIэлэцIыкIухэр афегъасэх. АдыгабзэкIэ гущыIакIи, еджакIи зымышIэхэрэр театрализованнэ едзыгъохэм ахэлажьэх. Жъы уимыIэу кIэ зэрэуимыIэщтым ехьылIэгъэ пычыгъом, щыIэныгъэм урегъэгупшысэ. Ныбджэгъум ехьылIагъэм, бэлыджыр къызэрэчIахыжьыгъэм, сыма­джэм е уIагъэ зытещагъэм пае «Iупау» зыфиIорэр зэрэзэхащэрэм, адыгэ джэгухэм, фэшъхьафхэм яхьылIагъэхэр пIуныгъэ нэшанэм дештэх, гущыIэ щэ­рыохэр IупкIэу агъэфедэх. Едзы­гъохэр къашIыхэзэ, адыгабзэм изэгъэшIэн, игъэфедэн афэгъэ­хьыгъэ гупшысэхэм уафащэ. Лъэпкъ шэн-хабзэу тиIэхэр зэ­рэпытэхэр кIэлэцIыкIухэм адыгабзэкIэ къаIуатэ, ныдэлъфыбзэм ибаиныгъэ едзыгъохэм къахэщы.

Лъэпкъ шъуашэм изе­хьакIи узыIэпищэу къагъэлъагъо. Сабыир кушъэм зэрэхапхэрэм уеплъызэ щыIэныгъэр зэрэлъы­кIуатэрэм, неущрэ мафэр на­хьышIу зэрэ­хъущтым уицыхьэ телъэу кIэлэцIыкIухэм Iэгу уафытео.

Беданыкъо Тембот, Гогон Нэрыс, Цопсын Эльбруз, Цопсын Налбек, нэмыкIхэм ярольхэр дэгъоу къашIыгъэх. Республикэм и Правительствэ икъулыкъу­шIэхэр, Адыгэ Хасэм хэтхэр, кIэлэеджакIохэр къэгъэлъэгъоным ягуапэу еплъыгъэх. Къэгъэ­лъэгъоныр къызаухым, ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат едзыгъохэр къэзышIыгъэхэм, Уджыхъу Марыет яIофшIагъэ осэ ин фишIыгъ. «Щыгъыжъыем» игъэхъагъэхэм ахигъэхъонэу афиIуагъ.

«Щыгъыжъыер» 2017-рэ илъэ­сым КАФФЕД-м Тыркуем ригъэблагъи, театрализованнэ едзыгъохэр къыщигъэлъэгъуагъэх. «Сыбзэ — сибаиныгъ» зыфиIорэ Iофтхьабзэм хэлажьэзэ, республикэм пчыхьэзэхахьэхэр щызэхещэх. «Щыгъы­жъыем» икъутамэхэр Адыгеим ирайонхэм къащызэIуахынэу, адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ Iоф­шIагъэу иIэхэм ахигъэхъонэу тыфэлъаIо.

Бзэр щыIэмэ, лъэпкъыри щыIэщт, бэгъощт.

ЕмтIылъ Нурбый.