ШIэхэу аублэщт

Мыекъуапэ футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу зыщырагъэжьэщт ма­фэм гъэзет­еджэхэр къыкIэупчIэх.

Республикэм испорт псэуа­лъэхэм япчъагъэ хэпшIыкIэу хэ­хъо, футболым пыщагъэхэри на­хьыбэ мэхъух. Адыгеим физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет, Мыекъуапэ спортымкIэ ипащэхэр, республикэм футболымкIэ ифедерацие зэхэщэн Iофыгъохэр агъэцакIэх.

ПэшIорыгъэшъэу къызэрэтаIуа­гъэмкIэ, шэкIогъум и 24 — 25-м кIымэфэ зэIухыгъэ зэнэ­къокъур Мыекъуапэ щырагъэ­жьэщт. Унэшъо хэхыгъэхэр за­штэ­хэкIэ къэбарым шъущыдгъэ­гъо­зэщт.