ШIэныгъэ Iахьтедзэхэм алъыплъэщтых

Адыгеим апэрэу шIэныгъэ IахьтедзэхэмкIэ программэхэм зэра­лъы­плъэщт шIыкIэ-амалхэу навигаторым къытыхэрэр щагъэфедэщтых. Ащ фэгъэхьыгъэ семинар джырэблагъэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Семинарым къырагъэблэгъа­гъэх районхэм ыкIи къалэхэм навигаторхэр ащыгъэуцугъэнхэм­кIэ пшъэдэкIыжь зыхьыхэрэр, культурэмкIэ Министер­ст­вэм иIофышIэхэр, Iахьтедзэ гъэ­сэ­ныгъэмкIэ муниципальнэ организациехэм япащэхэр, мыкъэралыгъо гъэсэпIэ организациехэм ялIыкIохэр.

Семинарым изэхэщакIор АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэмрэкIэ и Министерств ары. Iофтхьабзэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр кIэлэцIыкIухэм ятворческэ гъэсэныгъэкIэ методическэ ыкIи техническэ амалыкIэхэм алъы­хъугъэныр ары. Навигаторэу про­граммэхэм алъыплъэщтхэм кружокхэм ыкIи секциехэм яIоф­шIэнкIэ Iофыр зытет шъыпкъэр зэрагъэшIэщт. Ар информационнэ порталэу хъущт.
(Тикорр.).