ШIэныгъэм хэмыгъахъоу улъыкIотэн плъэкIыщтэп

«Научнэ IофшIагъэхэм якъалэу «Наукоград-2019» зыфиIорэ фестивалыр мэфэкI шъыпкъэм тетэу Адыгэ къэралы­гъо университетым щырагъэкIокIыгъ. Ащ Адыгеим икъалэхэм, ирайонхэм ыкIи Краснодар краим ирайони 10-мэ къарыкIыгъэ кIэлэеджэкIо ыкIи студент мини 2 фэдиз хэлэжьагъ.

АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиным пэублэ псалъэ къышIызэ, урысые нау­кэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкIымкIэ студентхэмрэ кIэлэ­еджакIохэмрэ зэхащэрэ про­ектхэм ягъэцэкIэн хэлэжьэрэ пстэуми, научнэ сообществэм къафэгушIуагъ, гъэхъагъэхэр ашIыхэзэ ыпэкIэ лъыкIотэнхэу къафэлъэIуагъ.

— ШIэныгъэм мэхьанэу иIэм хэхъо зэпыт. Мыгъэ Iофтхьа­бзэм хэлажьэхэрэм япчъагъэ нахьыбэ зэрэхъугъэр щытхъукIэ афэплъэгъунэу щыт. Мыекъуапэ иеджапIэхэм ямызакъоу, респуб­ликэм имуниципалитетхэм аще­джэрэ ныбжьыкIэхэри Iоф­тхьа­бзэм хэлажьэх. Краснодар кра-им къикIыгъэхэу ежьхэм яшIоигъоныгъэкIэ «Наукоградым» хэлажьэхэрэр къыхэзгъэ­щыхэ сшIоигъу. Наукэм пылъхэм зэри­фэшъуашэу япшъэ­рылъхэр агъэ­цэкIэнхэм, Iоф ашIэнымкIэ ама­лэу аIэкIэлъхэм ахэгъэхъогъэным респуб­ликэм мэхьанэшхо щыраты. КъыткIэхъухьэрэ лIэужхэм ащыщхэр шIэныгъэм хэщагъэ хъунхэм фэшI ахэм IэпыIэгъу та­фэхъун зэрэфаер зыщыдгъэ­гъупшэ хъущтэп, — къыIуагъ А. Наролиным.

Джащ фэдэу «Наукоград» зыфиIорэ проектым фэдэхэм шIогъэшхо къызэратыщтыр, наукэм пыщэгъэ ныбжьыкIэхэм япчъагъэ нахьыбэ хъунымкIэ ащ мэхьанэшхо зэриIэр рес­публикэм и Премьер-министрэ къыIуагъ.

Нэужым Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу Хъу­нэго Рэщыдэ Iофтхьабзэм къе­кIолIэгъэ ныбжьыкIэхэм шIуфэс гущыIэхэр ариIуагъэх, шIэныгъэу аIэкIэлъым хагъэхъоныр шэнышIу зыфэхъугъэу «Наукоградым» щызэрэугъоигъэхэм Уры­сые наукэм и МафэкIэ афэгушIуагъ.

Апшъэрэ гъэсэныгъэ зыщызэрагъэгъотырэ университетымрэ еджапIэхэмрэ язэдэлэ­жьэн шIогъэ гъэнэфагъэ къе­ты. НыбжьыкIэхэм сэнаущыгъэу ахэлъыр къагъэлъэгъоным ыкIи хагъэхъоным фэIорышIэрэ Iоф­шIэнышхо Адыгэ къэралыгъо университетым зэришIэрэм щэч хэлъэп. УшэтыпIэ площадкэ 17 еджапIэм зэриIэм ар нафэ къытфешIы.

— Мыгъэ ятфэнэрэу мы мэфэкIыр Адыгэ къэралыгъо университетым игъэкIотыгъэу щыхэтэгъэунэфыкIы. «Наукоград» зыфиIорэ IофтхьабзэмкIэ мурадэу тиIэр тиреспубликэ имызакъоу, тигъунэгъу Краснодар краими къикIыгъэ еджа­кIохэр нэIуасэ зэфэтшIынхэр, наукэм ылъэныкъокIэ шIэны-гъэу ыкIи опытэу аIэкIэлъхэмкIэ зэхъожьынхэр ары. ШIэныгъэм хэтымыгъахъоу тапэкIэ тылъыкIотэн тлъэкIыщтэп. Арышъ, мы лъэныкъом тишъыпкъэу тыдэлэжьэщт, — къыIуагъ Адыгэ къэралыгъо университетым научнэ IофшIэнымкIэ ипроректорэу Михаил Силантьевым.

Урысые наукэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ фестивалыр мэфэкI IофтхьабзэхэмкIэ баигъэ. Фес­тивалыр къызэIуамы­хызэ, Хъу­нэго Рэщыдэ Адыгеим ыкIи Краснодар краим ястудент анахь дэгъухэм пчэды­жьышхэ адишIыгъ. Универси­тетым иеджэ­пIэ корпусхэм зэкIэми научнэ площадкэ 83-рэ къащызэIуахыгъ. Ахэм наукэм пылъ студентхэм яшIэныгъэхэр ыкIи яIэшIэгъэ гъэшIэгъонхэр къащагъэлъэгъуагъэх.

КIАРЭ Фатим.