ШIэныгъэмрэ динымрэ

Урысые наукэм и Мафэ ипэгъокIэу Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым инаучнэ тхылъеджапIэ лекциеу «Вера ученых» зыфиIорэр щыкIуагъ.

ШIэныгъэмрэ динымрэ язэ­дэ­лэ­жьэныгъэ ылъэныкъохэм студентхэр атегущыIагъэх. Iоф­тхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэ тхылъеджапIэм ишIэныгъэ-мето­дическэ отдел ипащэу И. Б. Кон­стантиновамрэ социологие шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу А. А. Безрыкъомрэ.

ЩыIэныгъэм динымрэ шIэ­ныгъэмрэ зэдимыштэхэу еплъы­кIэ щыуцугъ, сыда пIомэ шIэныгъэлэжь шъыпкъэм цыхьэ зыфишIырэр хъ­угъэ-шIагъэр (фак­тыр) ары, диныр зыгу илъ цIыфыр зэхэугуфыкIыгъэу гу­пшысэн ылъэ­кIырэп.

Ау тарихъым къызэригъэ­лъагъорэмкIэ, ижъыкIэ тхылъеджэпIэ анахь инхэр ыкIи апэрэ университетхэр монастырьхэм япхыгъэу къызэIуахыщтыгъэх. Научнэу къаугупшысыгъэ гъэшIэгъон пстэури динлэжьхэр ары зигукъэкIыгъэхэр.

Гурыт лIэшIэгъухэм научнэ дисциплинэхэр алъэ теуцонхэм ыкIи европейскэ научнэ гупшысэм хэхъоныгъэ ышIыным быслъымэн шIэныгъэлэжьхэм яIахьышIу халъхьагъ. Ащ къыкIэкIуагъ европейскэ ренес­сансыр.

Физикэм, генетикэм, астрономием алъэныкъокIэ гъэхъэгъэ­шIухэр зышIыгъэхэ динлэжь-шIэныгъэлэжьхэм афэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ И. Константиновар.

Студентхэм ашIогъэшIэгъонэу Iофтхьабзэм къыщаIота­гъэхэм ядэIугъэх. Темэу «Ученые, опровергающие суще-ст­вование Бога» зыфиIорэм фэ­гъэхьыгъэ тхыгъэ къыгъэхьазырынэу апшъэрэ еджапIэм иеджакIоу Шъхьэхъутэ Филипп къариIуагъ.