ШIэныгъакIэхэр зэрагъэгъотыгъэх

Лъыхъон-къэгъэнэжьын Iофхэм ныбжьыкIэхэр афагъэсэнхэм тегъэпсыхьагъэу псэупIэу Хьаджэхъу гъэтхапэм и 26 — 28-рэ мафэхэм зэнэкъокъухэр ащызэхащагъэх.

Ахэм кIэщакIо афэхъугъэх Адыгэ Республикэм спорт туризмэмкIэ и Федерациерэ кIэлэцIыкIухэм шIэныгъэ тедзэхэр зыщарагъэгъотырэ гупчэу республикэм иIэмрэ.

Зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр зыщагъэцэкIэнхэ фэе гъогууанэхэр акIугъэх. Спортсмен цIыкIухэм картэхэм къызэрагъэлъагъорэм тетэу шъолъыр зэфэшъхьафхэр къагъотыхэзэ зэпачыгъэх. ЦIыфэу фыкъуагъэр къушъхьэм къыщагъотынышъ, IэпыIэгъу узэрэфэхъущтыр ыкIи къызэрэхэпхыжьыщтыр зэрагъэшIагъэ. Псыхъохэр, къушъхьэхэр, чIыпIэ щынагъохэр зэпачыгъэх, къушъхьэм укъыханэмэ чэщыр зыщипхыщт чэлхэр зэрэпшIыщтхэм нэIуасэ зыфашIыгъ.

Iофтхьабзэу зэхащагъэм ишIуагъэ къызэрэкIуагъэр гъэнэфагъэ. ШIэныгъэу зэрагъэгъотыгъэр кIэлэцIыкIухэм ямызакъоу цIыф пстэумэ ящыкIагъ.

Зэнэкъокъухэм ахэлэжьагъэхэм ахэр агу рихьыгъэх. Къушъхьэм машIо зэрэщызэхэбгъэнэщтыр, къэсымэджагъэм уишIуагъэ зэребгъэкIыщтыр, чэлыр жьыбгъэр къызэмыорэ чIыпIэ гупсэфым зэрэщыбгъэIэн фаер, нэмыкIэу къафэфедэщтхэ зекIокIэ-шIыкIэхэри зэрэзэрагъэшIагъэхэр ягуап.

(Тикорр.).