ШIэжь яIэным пае

Зао хъурэп мыжъалымэу,

ЦIыфым ыпсэ щимытынэу,

Тыгъэ напэр ыупIыцIэу,

Ар къытхэхьэ гур ыушIуцIэу.

Зао хъурэп шъобж къымгъанэу,

Уз мыгъуаер къыпхимгъанэу,

Ар тикъуаджи къыдэхьагъ,

Ар тихьабли къытехьагъ.

ТекIоныгъэр къызыдахыгъэр илъэс 73-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъу гъэшIэгъон джырэблагъэ щыкIуагъ къалэу Мыекъуапэ дэт кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Нэбзыим». Ащ пэщэныгъэ дызезыхьэрэ Гъыщ Сусанэ Шумафэ ыпхъум сабыйхэм пIуныгъэ тэрэз ягъэгъотыгъэным мэхьанэу иIэр дэгъоу зэрэзэхишIыкIырэм ишыхьатэу Iофыгъуабэ зэшIуехы. Непэ сэ анахьэу сыкъызтегущыIэмэ сшIоигъор Iофтхьабзэу «Заор — гущыIэ мэхъадж» зыфиIоу зигугъу къэтшIырэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 28-м щызэхащэгъагъэр ары. Зипшъэрылъхэр дэгъоу зыгъэцэкIэрэ кIэлэпIухэу КIуашъэ Хъан Талъэустэн ыпхъумрэ ащ ипшъашъэу Замирэрэ аIэ зэкIэдзагъэу, зэдеIэжьхэмэ зэупчIыжьхэзэ анахь цIыкIухэр зэрыс группэм фэгъэзагъэхэу Iоф зэдашIэ. А нэбгыритIур ары мы Iофтхьабзэр зэхэзыщагъэхэри.

Къэгъэлъэгъоным кIэлэцIыкIухэр фэбгъэхьазырынхэр Iоф къызэрыкIоу зэрэщымытыр зэкIэми ашIэ. Ау, угу етыгъэмэ, зэшIомыхын щыIэп. Зэошхом ехьылIэгъэ тхылъхэр, статьяхэр ахэм зэрагъэуIугъэх, Советскэ Союзым и ЛIыхъужъхэу Андырхъое Хъусен, Нэхэе Даутэ, Къош Алый, Бжыхьэкъо Къымчэрые ыкIи нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ стенд ашIыгъ.

IыгъыпIэм рагъэблэгъагъэх заом иветеранхэу Кацевман Борис Израил ыкъор, Нестерова Вера Алексей ыпхъур, Къудаикъо Аслъан Исмахьилэ ыкъор, ащ ишъхьэгъусэу Къудаикъо Евгения Степан ыпхъур.

ЗэIукIэм хэлэжьагъэх кIэлэцIыкIухэм янэ-ятэхэр. Ахэм ясабыйхэм ятэжъ-янэжъхэу заом хэлэжьагъэхэм ясурэтхэр аIыгъхэу «МыкIодыжьыщт полк» зыфиIорэм фэдэ Iофтхьабзэ зэхащагъ, IыгъыпIэр къакIухьагъ.

Ветеранхэу рагъэблэгъагъэхэм апашъхьэ кIэлэцIыкIухэр усэхэм къыщяджагъэх, шIухьафтын цIыкIоу агъэхьазырыгъэхэри ахэм аратыгъэх. Анахь чанэу мыщ хэлэжьагъэхэм ащыщ пшъэшъэжъые хъупхъэ цIыкIоу Кобл Динарэ. Ащ ятэжъ исурэт ыIыгъэу, рыгушхоу бэрэ IыгъыпIэм ищагу къыщырихьакIыгъ.

Хэгъэгу зэошхом итыркъохэр кIыжьыгъуаех, ар зынэмысыгъэ унагъо щыIэп. ТинахьыкIэмэ шIэжь яIэнымкIэ, непэрэ мамыр щыIакIэр къытфыдэзыхыгъэхэр ащымыгъупшэнхэмкIэ, ахэм хьазабэу зэпачыгъэм уасэ фашIынымкIэ тикIэлэпIу хъупхъэхэм Iофышхо зэшIуахы, ащкIэ инэу тафэраз.

НЭГЪОЙ Замир.

Сурэтым итыр: пшъэшъэжъые хъупхъэ цIыкIоу Кобл Динарэ рыгушхоу ятэжъ исурэт ыIыгъ.