ШIэжь мафэм ехъулIэу

Шъыгъо-шIэжь Мафэм ехъулIэу республикэм Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр щэкIох. Ахэр мэлылъфэгъум къыщегъэжьагъэу жъоныгъокIэ мазэм нэс республикэм икъалэхэм ыкIи ичылэхэм ащызэхащэх. Iофтхьабзэхэм ахэлажьэх гурыт еджапIэхэм яублэпIэ классхэм къащегъэжьагъэу пащэхэм анэсыжьэу.

АР-м и ЛIышъхьэ ыкIи иминистрэхэм я Кабинет я Администрацие ыштэгъэ планым тетэу апшъэрэ еджапIэхэм мы мафэхэм научнэ-практическэ конференциехэр, Iэнэ хъураехэр, тхылъ къэгъэлъэгъонхэр ащызэхащэх. Ащ фэдэу Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым Iэнэ хъураеу «Кавказ заор: тарихъым иурокхэр ыкIи непэрэ ушэтынхэм екIолIакIэу яIэн фаехэр» зыфиIорэр щыкIуагъ. Ащ фэдэ Iофтхьабзэ Адыгэ къэралыгъо университетми щырекIокIыгъ.

Джэджэ районым иеджапIэхэм жъоныгъокIэ мазэм Iэнэ хъураехэр Кавказ заом епхыгъэ тарихъым фэгъэхьыгъэу ащыкIуагъэх. Гуманитар шIэныгъэхэм апылъ республикэ институтым жъоныгъуакIэм и 18 — 19-м зэлъашIэрэ фольклористэу, этнологэу Мыжьей Михаил фэгъэхьыгъэ научнэ конференцие щыкIощт. IэкIыбым адыгэр зэрэщыпсэурэм ехьылIэгъэ материалхэу ащ къыугъоигъэхэр Iофтхьабзэм лъапсэ фэхъугъэ.

Мэлылъфэгъум ыкIи жъоныгъуакIэм республикэм иеджапIэхэм яапшъэрэ классхэм «Шъыгъо-шIэжь Мафэр зэзэгъыныгъэм ыкIи зэгурыIоныгъэм я Маф» зыфиIорэ сочинениер атхыгъ. ЗэкIэ еджапIэхэм Кавказ заом фэгъэхьыгъэу шъхьэихыгъэ урокхэр, лъэтегъэуцохэр, тхылъ къэгъэлъэгъонхэр ащыкIуагъэх, джыри ащэкIох.

Культурэм иучреждениехэми мы хъугъэ-шIагъэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр агъэхьазырыгъэх. Ащ фэдэу МэщбэшIэ Исхьакъ итхылъэу «Мыжъошъхьал» зыфиIорэм Джэджэ районым иеджапIэхэм щатегущыIагъэх.

КIэух Iофтхьабзэ хъущтых жъоныгъуакIэм и 21-м къалэхэм ыкIи къуаджэхэм ащыкIощтхэр. Мыекъуапэ а мафэм цIыф зэхэхьэшхо щыIэщт, ащ ыуж къызэIукIагъэхэр АР-м и Къэралыгъо филармоние щызэрэугъоищтых. Ащ фэдэ Iофтхьабзэхэр район гупчэ пэпчъ щыкIощтых. ЦIыф зэхахьэхэм ауж Кавказ заом хэкIодагъэхэм ясаугъэтхэм къэгъагъэхэр акIэралъхьащтых.