ШIэжьыр щыIэныгъэм ылъапс

Тятэжъ пIашъэхэм яшэн-хабзэхэр гъэлъэпIэгъэнхэм, тарихъыр нахьышIоу зэгъэшIэгъэным афэгъэхьыгъэ Дунэе фестивалэу «Боспорскэ агонхэр» зыфиIорэр къалэу Керчь щыкIощт.

— Я XXI-рэ Дунэе фестивалым тырагъэблэгъагъ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм ихудожественнэ пащэу, режиссерэу, Урысыем, Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулейманов Юныс. – Армениер, Азербайджан, США-р, Тыркуер, Македониер, нэмыкI хэгъэгухэри аужырэ Дунэе фестивальхэм ахэлэжьагъэх. ШIэжьым имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ, искусствэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ Iофтхьабзэм мэхьэнэ ин етэты.

Дунэе фестивалым иосэшI куп, хьакIэ лъапIэхэм ахэтхэу артист цIэрыIохэр зэхахьэхэм ахэлажьэщтыгъэх, къэбар гъэшIэгъонхэр цIыфхэм къафаIуатэщтыгъэх. Кирилл Лавровыр, Донатас Банионис, Дмитрий Харатьян, Лариса Лужинар, Василий Лановоир, Ирина Алферовар, нэмыкI артистхэм яшIушIагъэ зэхэщакIо­хэм ащыгъупшэрэп.

— ЦIыф цIэрыIохэм уаIукIэзэ уишIэныгъэ хэогъахъо, искусствэм нахь куоу ухэхьэ, — тизэдэгущыIэгъу лъегъэкIуатэ Камернэ музыкальнэ театрэу А. Хьанэ­хъум ыцIэ зыхьырэм къа­шъохэр щызыгъэуцоу, Грузием изаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Исуп Аслъан. — Артистхэм яIэпэIэсэныгъэ зыщыдгъэгъо­зэщт, упчIэжьэгъу тызэфэхъущт.

Я XX-рэ Дунэе фестивалыр Урысыем и Мафэ ехъулIэу зызэхащэм, Iашэм итарихъ, шакIо­хэм, искусствэм, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонхэр гъэшIэгъонэу кIуагъэх. Камернэ музыкальнэ театрэу А. Хьа­нэ­хъум ыцIэ зыхьырэм испектаклэу «Мы эхо друг друга…» зыфиIорэр Мые­къуапэ къыщигъэлъэ­гъуагъ. Режиссерыр — Алена Власова. Исуп Аслъан къашъохэр ыгъэуцугъэх. Адыгеим инароднэ артистэу Михаил Арзумановым орэдыIохэм Iоф адишIагъ.

Артистхэу Надежда Максимовам, Алена Власовам, Галина Лодяновам, Зоя Шадринам, нэмыкIхэм рольхэр дэгъоу къашIыгъэх. Ным, пшъашъэу дзэкIолIым ежэрэм, бзылъфыгъэм яобразхэр щыIэныгъэм къыхэхыгъэхэу къагъэлъэгъуагъэх.

Артист цIэрыIохэу Ирина Кириченкэм, Елена Лепиховам мэкъэ IэтыгъэкIэ къыхадзэхэрэ орэдхэм гур агъэбырсыры, уагъэ­рэхьатырэп. Владислав Верещако псэ зыпыт гущыIэхэмкIэ узы­фещэ.

Хьамырзэкъо Джумалдин Мы­хьамэт ироль къешIы, Ным иобраз Нина Родинам къызэIуехы. Исуп Аслъан шIукIэ фэтлъэгъурэр къа­шъохэр ыгъэуцухэзэ, лъэпкъ шэн-хабзэхэр IупкIэу къызэрэдилъытагъэхэр ары. Урыс къашъо­хэм адыгэ «ЗэфакIор» ягъус. Адыгэхэри, урысхэри мэуджых, къашъом хэтхэу ТекIоныгъэм и Мафэ агъэмэфэкIы.

1945-рэ илъэс чыжьэр артистхэм нэгум къыкIагъэуцо. ДзэкIолI шъуашэхэмкIэ фэпагъэх. Нэбгырэ пэпчъ шъуашэр къекIоу щыгъ, шъуашэр зэрихьан елъэкIы.
Ным игумэкI-гупшысэ хэта дэзыгощыщтыр? Шъхьантэр чэщым нэпсыкIэ зыгъэшъокIырэ ныр пчэдыжьым къызытэджыкIэ ыгу ихъыкIырэр хэта зэри­Iощтыр?

Режиссерым, артистхэм тарихъым инэкIубгъохэр гурыIогъо­шIоу къызэIуахынхэ алъэкIыгъ. Галина Лодяновам пьесэр ыт­хыгъ. Адыгэ Республикэм иорэдыIо-къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыем» Г. Лодяновар хэтыгъ, дахэу къыщышъощтыгъ. Пьесэм имэхьанэ артистхэм апкъыры­хьагъ, къашъомрэ орэдымрэ зэп­хыгъэхэу акъыл зыхэлъ гупшысэхэмкIэ едзыгъохэр къашIых.

Ж. Оффенбах испектакль- опереттэу Еленэ дахэм фэгъэ­хьы­гъэр Камернэ музыкальнэ театрэм Керчь къыщигъэлъэгъощт. Мэкъуогъум и 8 — 13-м Дунэе фестивалым хэлажьэхэрэм яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъощт. 2019-рэ илъэсыр театрэм и Илъэс. Москва, Симферополь, Екатеринбург, Махачкала, Керчь, Мые­къуапэ, нэмыкIхэм ятеатрэхэр Дунэе фестивалым хэлэжьэщтых. Урысыем и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэм Василий Лановоир, Лариса Лужинар, нэмыкIхэри къащыгущыIэщтых.

Сурэтхэм арытхэр: тиартистхэр къэгъэлъэгъонхэм ахэлажьэх.