ШIушIагъэр лъапсэм ыкупкI

Дунаим щыцIэрыIо къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» иконцертхэм сыд фэдизырэ уяплъыгъэми, зым зыр нахь дэхэжьэу олъытэ. Зэгъэпшэнхэм къаушыхьаты творческэ купыр ыпэкIэ зэрэлъыкIуатэрэр.

2017-рэ илъэсыр «Налмэсым» зэфихьысыжьызэ, къашъоу къышIыгъэхэр лъэпкъ искусствэм ибаиныгъэхэу зэрэщытхэр къыгъэлъэгъуагъ. «Си Адыгей», «Тыргъэтау», «Ижъырэ зэфакIу», «НыбжьыкIэ къашъу», «ЗекIозыгъэлъат», «Ислъамый», «ЗэфакIу», фэшъхьафхэри гум къегущыIыкIых. «Адыгэ уджхэр», «Налмэсыр къэшъо», «ЛъэпэчIасэр», «Къашъо» зыфиIохэрэр илъэсыбэ хъугъэу артистхэм къашIыхэрэм ащыщых. Гум къылъымыIэсырэ ахэтэпышъ, щытхъум зыдедгъэхьыхырэп.

Жъы хъущтхэп

«Налмэсым» икъашъохэр жъы хъущтхэп. «Адыгэ уджхэм» уяплъызэ, лъэпкъым шэн-хабзэхэу нахьыпэкIэ иIагъэхэм тинепэрэ щыIакIэ чIыпIэ зэрэщагъотырэр къашъом къеIуатэ. Пшъашъэхэр нэгушIох, яшъуашэхэр зэфэдэхэп. КIалэхэри пчэгум гохьэу къыщэлъагъох. КъэшъуакIохэр зэрэзэдиштэхэрэм лъэпкъым иуджхэм якупкI IупкIэу къызэIуехы.

Кавказ къэшъо зэхэтхэр IэкIыб къэралыгъохэм ащыпсэухэрэ тилъэпкъэгъухэм ящыIакIэ епхыгъэх. ШIэныгъэлэжьэу Пащтэ Мадинэ къашъом итарихъ, непэ еплъыкIэу фытиIэр пчыхьэзэхахьэм къыщаIотагъ. Къэбар гъэшIэгъонхэр ащ зэриугъоигъэхэм фэшI «тхьауегъэпсэу» зэхэщакIохэм раIожьыгъ.

Яныбджэгъу ыцIэкIэ

Илъэс 15-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, автомобиль зэутэкIэу Адыгеим игъогу къытехъухьагъэм къыхэкIэу «Налмэсым» икъэшъокIо цIэрыIоу Iэбдэкъо Руслъан идунай ыхъожьыгъ. Зыгу къытемыожьырэ ныбджэгъушIум пчыхьэзэхахьэр фэгъэхьыгъэу щытыгъ.

Кавказ лъэпкъхэм якъэшъо зэхэт гур ыгъэузыгъэ къодыеп. Художественнэ пащэу Хъоджэе Аслъан къызэриIуагъэу, Iэбдэкъо Руслъан ишIушIагъэкIэ непи «Налмэсым» хэт. Артистым игутео зэхэтымыхми, инэплъэгъу шъабэ, игукIэгъу, икъэшъуакIэ узыIэпащэ. Руслъан удэгущыIэ пшIоигъоу ухэщэтыкIы.

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу АфэшIэгъо Фаинэ ыгъэхьазырыгъэ едзыгъом рэхьатэу уеплъын плъэкIынэу щытыгъэп. Кавказ къашъор «Налмэсым» пчэгум къыщешIы.

Р. Iэбдэкъор а къашъом зэрэхэлажьэщтыгъэр экранышхом щыолъэгъу. Руслъан пычыгъоу къышIыщтыгъэм «Налмэсым» иартистхэр къызынэсыхэкIэ, экранымкIэ Р. Iэбдэкъор тэлъэгъу. Артистыр дахэу къэшъо. КIэухми гупшысэшхо хэлъ. «Налмэсым» иартистхэм Р. Iэбдэкъом ишIушIагъэ лъагъэкIуатэ, ащ ычIыпIэ еуцохэшъ, къашъом падзэжьы.

Залым тIысыпIэ нэкI иIэжьыгъэп. ЦIыфэу чIэсхэм нэпсыр къызэряхырэм гур ыгъэлъэпэрапэщтыгъ. Руслъан иныбджэгъухэм ылъэ тырагъэуцожьыгъэу къытщыхъоуи нэгъэупIэпIэгъухэр къыхэкIыгъэх.

Къашъом икъежьапI

Псэ зыпыт къашъор шъуашэмрэ къэшъуакIомрэ къагъэкIэракIэ. Хьакъуй Анжеликэ, Бэрзэдж Дианэ, Iэшъынэ Руслъан, Къулэ Алый, Едыдж Гушъао, Ахътэо Бэлэ, Бахъукъо Адамэ, Къулэ Мурадин, Къулэ Адэмыр, НэмытIэкъо Заремэ, нэмыкIхэм якъэшъуакIэ дгъэшIэгъожьырэп. Лъэпкъ искусствэм лъапсэу иIэм икупкI къызэIуахы. Бэрзэдж Дианэ, Хьакъуй Анжеликэ, фэшъхьафхэу къашъохэр къыхэзыдзэхэрэм янэплъэгъухэр щэчыгъэх, псэ зыпыт творческэ IофшIагъэм уасэу фэтшIырэм иджэрпэджэжьых.

Хьажэкъо Пщымафэ, Хъурмэ Темыркъан, нэмыкI ныбжьыкIэхэм бэкIэ уагъэгугъэ. П. Хьажэкъом «ЛъэпэчIасэр» къызэришIырэм артистым ищыкIэгъэ нэшанэхэр хэолъагъох. Пкъыр ищыгъ, нэгушIу, псынкIэу зегъазэ, лъапэкIэ зыуцукIэ, пчэгур «къыгъэгущыIэрэм» фэд. Къэмибгъур къычIесэшъ, ынэхэр къэшIэтыхэу къашъом пеублэжьы.

Пчыхьэзэхахьэр къагъэбаигъ Р. Iэбдэкъом икъоджэгъухэу Улапэ къикIыгъэхэм, иIахьылхэм, артистыр шIукIэ зыгу къэкIыжьыхэу концертым еплъыгъэхэм. Iэбдэкъо Руслъан ипшъашъэу Рамитэ адыгэ шъуашэр щыгъэу пчэгум къихьи, ятэ къашъоу къышIыщтыгъэм икIэух къызэригъэлъэгъуагъэм тигъэгушхуагъ. Концертым еплъыгъэ Едыдж Мэмэт къызэрэтиIуагъэу, ащ фэдэ едзыгъохэм щыIэныгъэр лъагъэкIуатэ. Хъоджэе Аслъан, Бастэ Азэмат, нэмыкI зэхэщакIохэм тафэраз.

Мэзаем и 27—28-м «Налмэсым» иконцертитIу Мыекъуапэ щыкIощт. Концерт программэхэр зэфэшъхьафых.

И. Моисеевым иансамблэ теплъыщт

Къэралыгъо ансамблэ цIэрыIоу Игорь Моисеевым ыцIэ зыхьырэм ипчыхьэзэхахьэ гъэтхэпэ мазэм и 8-м апэрэу Мыекъуапэ щыкIощт. Хъоджэе Аслъан ыгъэуцугъэ адыгэ къашъоу «Лъэпэтетыр» ансамблэм къышIыщт.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.