ШIушIагъэр кIодыщтэп

Красногвардейскэ районым ит къуаджэу Улапэ дэт гурыт еджапIэу N 9-м гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр щэкIох.

Къуаджэм щыщхэу, пшъэ­дэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэ­пкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Экспресс-Кубань» зыфиIорэм игенеральнэ пащэу Щэрдж Аслъанрэ ащ игуадзэу ЛIышэ Руслъанрэ яIэпыIэгъукIэ гъэсэныгъэм иучреждение агъэ­цэкIэжьы, зэтырагъэпсыхьэ.

КъатитIоу зэтет еджапIэм игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр зыщамышIыгъэр илъэс пчъагъэ хъугъэ. Ащ къыхэкIыкIэ изытет уигъэрэзэнэу щытыгъэп, шап­хъэхэм адиштэжьыщтыгъэп. Джырэ уахътэм еджапIэм нэ­бгыри 144-рэ щеджэ.

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ предпринимательхэм яшIоигъоныгъэкIэ 2018-рэ илъэсым, бжыхьэм гъэцэкIэжьынхэр рагъэжьагъэх. КIэлэеджакIохэм яегъэджэн зэпамыгъэоу, учреждением иапэрэ къат нэмыс­хэзэ, ятIонэрэр зэтырагъэ­псы­хьагъ.

Непэрэ мафэм ехъулIэу гъэ­фэбэпIэ системэр, электричествэр зэрыкIорэр зэблахъугъэх, еджэпIэ кабинетхэр зэрифэ­шъуашэу зэтырагъэпсыхьагъэх. ГъэцэкIэжьыным иятIонэрэ чэ­зыу къыдыхэлъытагъэу джы апэрэ къатым IофшIэнхэр щы­лъагъэкIотэщтых. Зэрагъэна­фэрэмкIэ, мы илъэсым игъэмафэ зэкIэри аухынэу ары.

Щэрдж Аслъан зипэщэ компанием илъэситIу фэдиз хъу­гъэу Iоф ешIэ, пхъэшъхьэ-мы­шъхьэхэм ахэшIыкIыгъэ псыр къыдегъэкIы. Чэщ-зымафэм продукцие тонн 700 ашIы, ар къэралыгъом ишъолъыр зэфэшъхьафхэм ащаIуагъэкIы.

ЛIышэ Руслъан къызэриIуагъэмкIэ, Iоф зашIэрэр илъэситIу нахь мыхъугъэми, гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэ, ыпэкIэ лъыкIотэнхэ афызэшIокIыгъ. Мыщ нэбгырэ 200-м ехъумэ Iоф ща­шIэ. Апчым хэшIыкIыгъэ бэшэрэбым продукциер рагъа­хъозэ ашIын гухэлъ яI.

Зыщыщ къуаджэм шIу фэзышIэрэ цIыфхэм лъытэныгъэрэ шъхьэкIэфэныгъэрэ къалэжьы. Къызщыхъугъэхэ псэупIэр зыщымыгъупшэхэу, ащ хэхъо­ныгъэхэр ышIынхэм зиIахьышIу хэлъ Щэрдж Аслъанрэ ЛIышэ Руслъанрэ фэдэ цIыфхэм уарыгушхон, шъхьэкIэфэныгъэ афэпшIын фае.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
Сурэтхэр А. Гусевым тыри­хыгъэх.