ШIушIагъэр къыотэжьы

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIогъэ зэхахьэр хэушъхьафыкIыгъэу узылъы­плъэн фэе цIыфхэм афэгъэхьыгъагъ. Аутизм — ащ къикIырэр тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъоу ща­гъэунэфыгъэп.

Хэгъэгум зэфэхьысыжьэу ща­шIыгъэхэм къызэраушы­хьа­тырэмкIэ, сабыеу дунаим къытехъуагъэхэм япсауныгъэ зэрэ­зэщыкъуагъэр гумэкIыгъоу щыт. ЯпчъагъэкIэ бэ зэрэхъухэрэм фэшI IэпыIэгъоу аратыщтым имэхьанэ зыкъеIэты.

ГущыIэ дахэкIэ цIыфым упэ­гъокIыныр, амалэу бгъотырэм елъытыгъэу уишIуагъэ ебгъэ­кIыныр сыдым ымыуасэха? Аутистхэм сэнаущыгъэ зыхэлъхэр, музыкэм, поэзием, нэ­мыкI­хэм апыщагъэхэр ахэтых.

Пчыхьэзэхахьэм къызэрэ­ща­Iуагъэу, кIэщакIоу Тыу Нэфсэт, ащ игъусэхэу ХьакIэмы-
зэ Маринэ, Баджэ Марыет, Ошхъунэ Аннэ, Шъоджэ Анжеликэ, Тамара Трепалинам, Екатерина Шеметовам, нэмыкI­хэм Iофыгъуабэ агъэцакIэ. ЦIыфым уишIуагъэ ебгъэкIыным имэхьанэ къаIэты.

ШIушIэ фондэу «Родинэр —  ти Ун» зыфиIорэм ипащэу Уджыхъу Сусанэ, IофшIапIэу «Фунтикым», фэшъхьафхэм къа­щытхъугъэх. ГукIэгъу пхэлъы­ным фэшI щыIэныгъэм уфэхьазырын зэрэфаер зэхахьэр зезыщагъэхэм къыхагъэщыгъ.

Концертым хэлэжьэгъэхэ ар­тистхэу Баджэ Дзэхъанэ, Ку­шъэкъо Симэ, Быщтэкъо Азэмат, ЛIыбзыу Аслъан, Еутых Вячеслав, къэшъокIо ыкIи орэ­дыIо ансамблэхэм шIушIэ пчыхьэзэхахьэр къагъэбаигъ. ЦIы­фым ыгу къэпIэтыным фэшI ор-орэу гукIэгъу къызыхэбгъэ­фэн зэрэфаем нэбгырабэ къы­тегущыIагъ. Пчыхьэзэхахьэм нэ­рылъэгъу IэпыIэгъухэр гъэшIэ­гъонэу щагъэпсыгъагъэх, сэ­къатныгъэ зиIэу хэлэжьагъэхэр артистхэм гущыIэгъу афэ­хъугъэх, нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх.

Сахьидэкъо Нурбый.

Сурэтыр зэхахьэм къыщытетхыгъ.