ШIушIагъэр къызэтэжьырэ цIыф

Урысыем ищытхъуцIэу къыфаусыгъэр макIэп. Правительствэм ишIухьафтынэу «Душа России» зыфиIорэр къыфагъэшъошагъ. Адыгэ Республикэм инарод-нэ артист. Краснодар краим, Абхъа-зым, фэшъхьафхэм къыфаусыгъэхэ щытхъуцIэхэр тарихъым хэкIокIэщтхэп. Къулэ Амэрбый щытхъоу фаIощтым пае Iоф ышIагъэу пчыхьэзэхахьэм зыми къыщиIуагъэп. Исэнэхьат гухахъо хегъуатэ.

Блащэпсынэ щапIугъ. Къашъор ищыIэныгъэ зэрэхъущтыр иIахьылхэм къыраIощтыгъ, ау къашъом изакъоп цIэрыIо зыкIэхъугъэр. Лъэпкъ искусствэр лъагэу ыIэтыгъ, ыгъэсагъэхэр Урысыем изаслуженнэ артист, Адыгеим искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхо, Адыгэ Республикэм инароднэ артист хъугъэх. Дунаим щыцIэрыIо ансамблэу «Налмэсым» пэщэныгъэ дызэрихьэзэ, Адыгеир IэкIыб къэралыгъохэм нахьышIоу ащашIагъ. Тыркуем, Кипрэ, Израиль, фэшъхьаф хэгъэгухэм «Налмэсыр» ащыIагъ. Илъэсыбэрэ лъэпкъ культурэм и Гупчэ ипэщагъ.

А. Къулэм ыгъэсагъэхэр ясэнэхьат фэлэжьэгъэхэ къодыеп, Адыгеим, Урысыеу зыщыпсэухэрэм ищыкIэгъэ цIыф хъугъэх. Пчыхьэзэхахьэм изэхэщэн фэгъэзагъэхэм ащыщэу, Къалмыкъым изаслуженнэ артистэу, Адыгеим искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу, Лъэпкъ театрэу И. Цэим ыцIэ зыхьырэм ирежиссерэу Хьакъуй Аслъан къызэрэтиIуагъэу, лъапсэу ышIыгъэр пытэ хъугъэ. Къулэ Амэрбый ыцIэ къызепIокIэ, искусствэм хэтхэм «хэт ар?» къыуаIощтэп, дэгъоу ашIэ.

Ебгъэджагъэм иджэмакъ

Ебгъэджагъэр уапэ зишъыжьыкIэ, укIэлэегъэджэ дэгъоу сыдигъокIи алъытэ. А. Къулэм пэщэныгъэ зыдызэрихьэгъэ къэшъуакIохэм непэ ахэтэлъагъох культурэмкIэ министрэр, художественнэ пащэ, кIэлэегъаджэ, орэдыIо хъугъэхэр.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Къулэ Мыхьамэт «Налмэсым» илъэс 20-м нахьыбэрэ къыщышъуагъ, художественнэ пащэу иIагъ.

— Амэрбый илъэс 70-рэ зэрэхъугъэм фэшI сыгу къыздеIэу сыфэгушIо, щыIэныгъэм игъогу тырыкIоным фэшI тэ, къэшъуакIохэм, бэрэ IэпыIэгъу къытфэхъугъ, — къыщиIуагъ зэхахьэм Къулэ Мыхьамэт.

Республикэм и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр А. Къулэм къыфэгушIуагъ. ИскусствэхэмкIэ Дунэе артиадэм икъутамэу Къыблэм, Темыр Кавказым ащыIэм икъутамэ ипащэу Бетугъэнэ Ауес юбилей зэхахьэр рагъэжьэным ыпэкIэ гущыIэгъу тыфэхъугъ.

— Ансамблэ цIэрыIоу «Кабардинкэм» ихудожественнэ пащэу Iэтэбые Игорь, нэмыкIхэри сигъусэх. Амэрбый дгъэлъэпIэрэ тиныбджэгъу, — къыIуагъ А. Бетугъанэм. — Пчэгум тыкъызэрихьащтым тыдэгуIэ. «Кавказ ицIыф цIэрыIохэр» зыфиIорэ тхылъэу къыдэдгъэкIыгъэм Къулэ Амэрбый ехьылIагъэу къыщыхэтыутыгъэр бэмэ ашIогъэшIэгъон.

ЗэлъашIэрэ ансамблэу «Налмэсым» ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Хъоджэе Аслъан къызэрэхигъэщыгъэу, адыгэ къашъохэм зафигъэсэнымкIэ кIэлэегъаджэу иIагъэр Амэрбый ары. Ащ непэ «Налмэсым» тамэ езытыщтхэр хэтых.

Мыекъуапэ иадминистрацие ипащэ игуадзэу Пэрэныкъо Сусанэ, Тэхъутэмыкъое районым культурэмкIэ игъэIорышIапIэ ипащэу КIэлэбый Зурыет, районхэм культурэмкIэ ягъэIорышIапIэхэм яIофышIэхэр, Адыгэ къэралыгъо университетым иректор игуадзэу Тыгъужъ Фатимэ, Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ иколледжэу У. Тхьабысымэм ыцIэ зыхьырэм ипащэу Хьэпэе Замирэ, Пшызэ и Къэралыгъо къэзэкъ хор ипащэу Анатолий Арефьевыр, фэшъхьафхэу А. Къулэм къыфэгушIуагъэхэм гущыIэ фабэхэр къыфаIуагъэх, шIухьафтынхэр къыфашIыгъэх.

Къалмыкъым къикIыгъэ хьакIэм икъэгущыIакIэ гъэшIэгъон къодыягъэп. ШIухьафтынхэмрэ гущыIэу къыIощтхэмрэ япхыгъэ гупшысэхэр зыми фэмыдэу ыгъэпсыгъэх. А. Къулэр Абхъазым шIукIэ щашIэ. «Абхъазым изаслуженнэ артист» зыфиIорэ щытхъуцIэр къызэрэфаусыгъэм дакIоу лъэпкъ зэпхыныгъэм зэрэдэлажьэрэр хагъэунэфыкIыгъ.

Адыгэ пшъашъэхэм анахь дахэр къахэхыгъэным фэгъэхьыгъэ а 1-рэ Дунэе фестиваль-зэнэкъокъум А. Къулэр кIэщакIо фэхъугъагъ. «Пшъэшъэ тхьамат» зыфиIорэ щытхъуцIэр зыфагъэшъошэгъэ Кукэнэ Бэлэ юбилей зэхахьэм къыщыгущыIагъ, А. Къулэм ишIушIагъэ осэ ин ритыгъ.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым Адыгеим янароднэ артисткэу Сэкъурэ Ольгэ, Адыгеим иорэдыIо ныбжьыкIэу Цышэ Зарэ, фэшъхьафхэм адыгэ орэдхэр къаIуагъэх. А. Къулэм ыгъэуцугъэ къашъохэм ащыщхэр «Налмэсым» къышIыгъэх. Къашъоу «Тыргъэтаор» Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Бэрзэдж Дианэ къыубли, къэшъо зэхэтхэр артистхэм къагъэлъэгъуагъэх.

Республикэм иобщественнэ движениехэм япащэхэм ащыщэу Алям Ильясовым къыхигъэщыгъэр А. Къулэр лъэпкъ зэфэшъхьафхэм яхудожественнэ купхэм IэпыIэгъу зэрафэхъурэр ары.

«ЗыщашIэжьырэм хьакIакIо укIоным» А. Къулэр зыкIи тещыныхьэрэп. Лъэпкъ гупшысэхэм къапкъырыкIызэ, Кощхьэблэ районым иадминистрацие ипащэу Хьамырзэ Заур, Блащэпсынэ къоджэ псэупIэм ипащэу Ю. Шэуджэныр, нэмыкIхэри юбилярым къыфэгушIуагъэх, кIэлэцIыкIу ансамблэхэм къашъохэр къашIыгъэх.

Къулэ Амэрбый ипчыхьэзэхахьэ къэкIуагъэхэм, къыфэгушIуагъэхэм «тхьашъуегъэпсэу» къариIожьыгъ, гум къикIырэ орэдыр къафиIуагъ.

Опсэу, Амэрбый! Тхьэм нарт бэгъашIэ, насыпышIо уешI. УикIалэхэр пчэгум къихьэхи, узэрагъэлъапIэрэр ягущыIэ къыщыхагъэщыгъ. Уишъхьэгъусэу Светлани къыщытхъугъэр макIэп. Шъуиунагъуи бэгъонэу, шIоу щыIэр къыжъудэхъунэу тигъэзетеджэхэм ацIэкIэ шъуфэтэIо.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.