ШIушIагъэм епIух

Ящэнэрэ кIэлэцIыкIу шъолъыр фестивалэу «Театральное Зазеркалье» зыфиIорэр тыгъуасэ Адыгэ Республикэм щызэхащагъ. Къэгъэлъэгъонхэм нэбгырабэ яплъыгъ.

Республикэ филармонием щыкIогъэ спектаклэу «ЧIадзыжьыгъэ псынэр» зыфиIорэр шIумрэ емрэ афэгъэхьыгъ. Мэрэтыкъо Казбекрэ Павел Усковымрэ атхыгъэм техыгъэ спектаклэр Нэгъой Асиет ыгъэуцугъ. Евгений Колычевым, Хьакурынэ Рустем, Сергей Вигериным, Къапэ Саидэ, Сусана Косян, Нэгъой Зурыет рольхэр къашIыгъэх.

— КIэлэцIыкIухэр нахьыжъхэм ядэIунхэ, шIушIагъэр агъэлъэпIэн зэрэфаер спектаклэм къыщытэгъэлъагъо, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, кIэлэцIыкIу театрэу «Дышъэ къошыным» ирежиссерэу Сихъу Станислав. — Лъэшэу тигуапэ ны-тыхэм ясабыйхэри ягъусэхэу къэгъэлъэгъоным зэреплъыгъэхэр.

Артистхэу Сусана Косян, Нэгъой Зурыет, Сергей Вигериным къызэрэтаIуагъэу, кIэлэцIыкIухэм алъэгъурэм гу къабзэкIэ еплъых, шIумрэ емрэ зэхадзын алъэкIы. Ащ фэдэ зэфыщытыкIэхэм театрэмрэ кIэлэцIыкIухэмрэ нахь зэпэблагъэ ашIых.

Сурэтым итхэр: спектаклэм хэлэжьагъэхэр.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.