ШIухьафтыныр Ялтэ къыщыдахыгъ

Театрэхэм я 8-рэ Дунэе фестиваль зэнэкъокъу Ялтэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ.

aag4887

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Лъэпкъ театрэм иIофышIэхэр Правительствэр зычIэт Унэм тыгъуасэ къыригъэблэгъагъэх.

Лъэпкъ театрэу И. Цэим ыцIэ зыхьырэм ихудожественнэ пащэу Шъхьэлэхъо Светланэ Ялтэ щыIэгъэ артист­хэу Уайкъокъо Асыет, Жъудэ Аскэрбый, Мурэтэ Рустамэ, КIэмэщ Разы­ет, Хьэлэщтэ Саныет, ХьатхьакIумэ Аскэрбый испан тхакIоу Лорак ипьесэ техыгъэ къэгъэлъэгъонэу «ЛъышIэжь» зыфиIорэм зэрэхэлэжьагъэхэм къыте­гущыIагъ. С. Шъхьэлахъом ти ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан иупчIэхэм къаритыжьыгъэ джэуапхэм анахьэу къахэдгъэщырэр коммерческэ фестивалыр дэгъоу зэрэзэхащагъэр ары. Бысымхэм нэрылъэгъу IэпыIэгъухэр, мэкъэ­гъэIухэр гъэшIэгъонэу агъэпсыгъагъэх.

aag4870

Шъхьэлэхъо Светланэ игупшысэхэр лъагъэкIуатэзэ, Лъэпкъ театрэм ирежиссер шъхьаIэу Кукэнэ Муратэ, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Уайкъокъо Асыет, нэмыкIхэм къаIуа­гъэм уегъэгушхо.

Адыгэ быракъэу жъогъо 12-р къызы­хэ­лы­дыкIырэр, спектаклэу «ЛъышIэ­жьым» хэлэжьэрэ артистхэм ясурэтхэр мэкъэ­гъэIухэм игъэкIотыгъэу къащагъэлъэгъуагъэх. Режиссерэу ЕмкIуж Андзор иIофшIагъэ осэ ин къыфашIыгъ.

svadba_0457

— КъызэрэзгурыIуагъэмкIэ, жюрим хэтхэм, залым къыщышъоплъыгъэхэм шIошъхъуныгъэу яжъугъэшIыгъэм къыхэщы артистхэм ярольхэр дэгъоу къы­зэрашIырэр, драматургиер гъэшIэгъо­нэу зэрэщытыр, — къыIуагъ ТхьакIу­щынэ Аслъан.

Классикэм идраматургие Лъэпкъ театрэм исценэ анахь дэгъоу къызэрэщигъэлъэгъуагъэм фэшI хэушъхьафы­кIыгъэ шIухьафтын Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу И. Цэим ыцIэкIэ щытым къыфагъэшъошагъ. Титеатрэ иIофышIэхэр А. ТхьакIущынэм, Правительствэм, зэкIэ IэпыIэгъу къыфэхъу­хи гъогу тезыгъэхьагъэхэм «тхьашъуе­гъэпсэу» араIуагъ.

aag4824

Театрэхэм яфестивалэу Iоныгъом Татарстан щыкIощтым Адыгеим и Лъэпкъ театрэ хэлэжьэщт.

ЕмтIылъ Нурбый.

Сурэтхэр А. Гусевым зэхахьэм къыщытырихыгъэх.