ШIулъэгъуныгъэм имэфэкI

Илъэс къэс мэзаем и 14-м шIу зэрэлъэгъухэрэм я Мафэ (День святого Валентина) хагъэунэфыкIы. НыбжьыкIэхэм язэфыщытыкIэ къизыIотыкIырэ гущыIэхэр открыткэхэм атетхагъэхэу агу зыфакIохэрэм аратых.

Адыгэхэм сыдигъокIи язэфыщытыкIэ къызхагъэщэу яхэбзагъэп, ныбжьыкIитIур чIэгъчIэлъыбзэкIэ зэдэгущыIэщтыгъэх. Ау мы хабзэр титарихъ къыхэнэжьыгъэкIэ енэгуягъо.

Тиреспубликэ щыпсэурэ ныбжьыкIэхэм мы мафэм еплъыкIэу фыряIэм зыщыдгъэгъозагъ.

Аида, илъэс 25-рэ ыныбжь:

— Бэмэ мы мафэр агъэмэфэкIырэп, ау сэ уасэ зиIэ мэфэкIхэм ясатырэ хэсэгъэуцо. Гуфэбэныгъэ зэфызиIэ ныбжьыкIэхэм зэфыщытыкIэ дахэу азыфагу илъыр джыри зэ къыхагъэщыным мы мафэр фэIорышIэ. сэри мэфэкIым сигуапэу сежэ.

Руслъан, илъэс 28-рэ ыныбжь:

— Мэзаем и 14-р нэмыкI мафэхэм атекIэу слъытэрэп. Мыр бзылъфыгъэхэм нахь хагъэунэфыкIэу къысщэхъу. Адыгэхэм мыщ фэдэ мэфэкI яIагъэп.

Марина, илъэс 35-рэ ыныбжь:

— СиныбжьыкIэгъум мы мафэр тишъолъыр щыхагъэунэфыкIыщтыгъэп. МэфэкI гъэнэфагъэу слъытэрэп ыкIи ащ сежэрэп. Ау мэзаем и 14-р аужырэ илъэсхэм нахь агъэмэфэкIынэу аублагъ. Сэ хэсымыгъэунэфыкIми, мы мафэм ныбжьыкIэхэр чэфым зэрихьэхэу, къэгъагъэхэр аIыгъхэу урамым рыкIохэу зыслъэгъукIэ, сигуапэу сяплъы.

Камила, илъэс 14 ыныбжь:

— ШIулъэгъуныгъэм имэфэкI мафэ зэлэгъу пшъэшъэгъухэм тежэ. Хабзэ хъугъэу тиеджэпIэ чIэхьапIэ дэжь мы мафэм къэмланэ тэгъэуцу. Гуфэбэныгъэ зэфызиIэ кIэлэеджакIохэм гущыIэ дахэхэр зытетхэгъэ открыткэхэр ащ радзэх. Нэужым тхыгъэхэр къырахыжьых, зыфэгъэхьыгъэхэм алъагъэIэсыжьых.