ШIуагъэ къэзытыщт Iофтхьабз

Шъолъыр общественнэ фондэу «Мир молодежи» зыцIэм зэхи-щэрэ я VIII-рэ Урысые зэнэкъо-къоу «Новый взгляд» зыфиIорэм кIэщакIо дыфэхъугъ УФ-м и Гене-ральнэ прокуратурэ.

«Прокуратурэр коррупцием пэшIуекIо» зыфиIорэр къизыIотыкIырэ плакатхэр ыкIи видеокъэтынхэр зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм къагъэхьазырынхэу щыт. Ахъщэ къолъхьэ тын-Iыхыным илъэныкъо зэфэшъхьафхэм зэрябэнынхэ алъэкIыщт шIыкIакIэу щыIэхэр ныбжьыкIэхэм къыраIотыкIынхэу зэхэщакIохэр ащэгугъых. Зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм ежьхэм къазэрадэхъоу творческэ шъуашэм илъэу, прокуратурэм икъулыкъухэм яIофшIэн къыдалъытэзэ, коррупцием пэшIуекIогъэнымкIэ шIыкIэу аIэкIэлъхэр къагъэлъэгъонхэ фае.

Хэбзэгъэуцугъэу щыIэр къызфагъэфедэзэ, мы лъэныкъомкIэ гумэкIыгъоу щыIэхэм язэхэфын зэнэкъокъум хэлажьэхэрэр яшъыпкъэу къекIолIэнхэ фае. Ащ къыхэкIэу УФ-м и Генеральнэ прокуратурэ мэгугъэ ныбжьыкIэхэр правэм щыгъэгъозэгъэнхэмкIэ ыкIи коррупцие нэшанэ зиIэ бзэджэшIагъэхэм ябэныгъэнхэмкIэ зэнэкъокъоу «Новый взгляд» зыфиIоу мы илъэсым зэхащэрэр шIуагъэ къэзытырэ IэубытыпIэ хъунэу.

«Новый взгляд» зыфиIорэр социальнэ рекламэм ылъэныкъокIэ ныбжьыкIэ проект инэу щыт. Зэнэкъокъум ишIуагъэкIэ мэхьанэ зиIэ гумэкIыгъохэм ыкIи Iофыгъохэм фыщытыкIэу афыряIэр ныбжьыкIэхэм къыраIотыкIынымкIэ, ахэм обществэм ынаIэ тырырагъэдзэнымкIэ ыкIи гумэкIыгъохэр зэшIопхын зэрэплъэкIыщт шIыкIэхэм якъэгъэлъэгъонкIэ амал дэгъухэр къетых.

IофшIагъэхэр зэнэкъокъум иофициальнэ сайтэу www.tvoykonkurs.ru зыфиIорэм 2017-рэ илъэсым Iоныгъом и 29-м къыщегъэжьагъэу едзыгъуитIумкIэ — «социальный плакат» ыкIи «социальный видеоролик» зыцIэхэм ежъугъэхьынхэ шъулъэкIыщт. Зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм аныбжь илъэс 14-м къыщегъэжьагъэу илъэс 30-м нэсы.

Зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэхэм ыкIи финалым ихьагъэхэм мэфэкI шIыкIэм тетэу УФ-м и Генеральнэ прокуратурэ щафэгушIощтых ыкIи ар коррупцием пэшIуекIогъэным и Дунэе мафэ (тыгъэгъазэм и 9-м) фагъэхьыщт.

Къэбарым нахь игъэкIотыгъэу зэнэкъокъум иофициальнэ сайт ыкIи телефон номерхэу: 8 (495) 640-09-39-мкIэ, 8 (925) 112-82-25-мкIэ защыжъугъэгъозэн шъулъэкIыщт.