ШIуагъэ къытэу Iоф зэдашIэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат федеральнэ таможеннэ къулыкъум ипащэ игуадзэу Сергей Морозовым тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Экспортым ылъэныкъокIэ Адыгеим амалэу IэкIэлъхэм ахэгъэхъогъэнымкIэ ыкIи мы къулыкъум епхыгъэ кинологическэ гупчэ шIыгъэнымкIэ лъэныкъохэр зэрэзэдэлэжьэнхэ алъэ­кIыщтхэм атегущыIагъэх. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Къыблэ таможеннэ ГъэIорышIапIэм ипащэу Сергей Пашко, Краснодар итаможне ипащэу Игорь Каплуновскэр, продукциеу къыдагъэкIырэр уплъэкIугъэнымкIэ мы къулыкъум и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэ ипащэу Валерий Селезневыр, Краснодар таможнем иотдел ипащэу ЦIыкIу Юрэ, АР-м ивице-премьерэу Сапый Вячеслав, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Олег Топоровыр, Урысыем ихьакъулахь къулыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипащэу ДышъэкI Адам, нэмыкI­хэри.

Федеральнэ къулыкъум непэ щыкIорэ зэхъокIыныгъэхэм къа­гъэнэфэрэ пшъэрылъ шъхьаIэхэр зэрэзэшIуахырэр, уплъэкIун Iоф­тхьабзэхэр зэрэзэхащэрэр ащ илIыкIохэм къаIотагъ. Iофыгъом нахь игъэкIотыгъэу щытегущыIагъэх таможеннэ ыкIи хэбзэIахь къулыкъухэм я Координационнэ совет изэхэсыгъоу Адыгеим щыкIуагъэм.

ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэ­хэм къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, республикэмрэ федеральнэ къулыкъумрэ яIо зэхэлъэу Iоф зэдашIэ, язэпхыныгъэ агъэпытэ. Мы структурэм хэтэу агъэпсыщт кинологическэ гупчэм ишIынкIэ шъолъырым къытефэрэр зэкIэ зэригъэцэкIагъэр АР-м и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.
Экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, экспортым ылъэныкъокIэ республикэм амалэу IэкIэлъхэм заушъомбгъуным апае хьакъулахь ыкIи таможеннэ къулыкъухэм тапэкIи зэрифэшъуашэу Iоф адашIэным, язэпхыныгъэ агъэпытэным зэрэ­фэхьазырхэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ.

— Социальнэ-экономическэ хэхъоныгъэхэм алъэныкъокIэ респуб­ликэм гъэхъэгъэшIухэр иIэх. Адыгеим ибюджет ихахъохэр нахьыбэ хъугъэ, федеральнэ гупчэм къикIырэ IэпыIэгъур хэпшIыкIэу нахь макIэ тшIыгъэ. Шъолъырым къыщыдагъэкIырэ продукциер нэмыкI чIыпIэхэм, къэралыгъохэм ащыIугъэкIыгъэнымкIэ къэгъэлъэгъонышIухэр тиIэх. Таможнем икъулыкъухэм шIуагъэ къы­тэу Iоф зэрадашIэрэр пстэуми къыхагъэщы. Электроннэ шIыкIэм амалэу къытыхэрэр къыз­фагъэфедэзэ тхылъхэр зэрагъэхьазыр­хэрэм ишIуагъэкIэ продукциеу IуагъэкIырэр зыфэдизым тылъыплъэн тэлъэкIы, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, 2016-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, блэкIыгъэ илъэсым экспортыр проценти 162-кIэ нахьыбэ хъугъэ. Мы илъэсым иапэрэ мэзих (блэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ) а къэгъэ­лъэгъоныр проценти 127,6-м кIэхьагъ. Мыщ епхыгъэ Iофтхьабзэхэм республикэм ит организацие ыкIи предприятие 56-рэ ахэлажьэ.