ШIуагъэ къытэу IофшIэныр зэхащэ

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм иколлегие игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо бэмышIэу иIагъ. 2016-рэ илъэсэу икIыгъэм къулыкъум Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэм ыкIи 2017-рэ илъэсым пшъэрылъэу зыфигъэуцужьхэрэм ар афэгъэхьыгъагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владислав Федоровыр, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу Александр Лобода, гъэцэкIэкIо хабзэм илIыкIохэр, хэбзэухъумэкIо ыкIи лъыплъэн къулыкъухэм яIофышIэхэр, цIыфхэм ыкIи сабыйхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ АР-м и Уполномоченнэхэр, ГъэIорышIапIэм епхыгъэ Общественнэ советым хэтхэр, нэмыкIхэри.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм шIуфэс къарихыгъ В. Федоровым. Япшъэрылъхэр еIолIэнчъэу зэрагъэцакIэрэр щытхъукIэ къафилъэгъугъ ыкIи тапэкIи яIофшIэн къыщамыгъакIэу, ягъэхъагъэхэм ахагъахъозэ ыпэкIэ лъыкIотэнхэу къафэлъэIуагъ.

Нэужым ГъэIорышIапIэм ипащэу Дмитрий Лабазовыр 2016-рэ илъэсым изэфэхьысыжьхэм ыкIи гухэлъэу щыIэхэм къатегущыIагъ. Федеральнэ къулыкъум къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъ шъхьаIэхэм ягъэцэкIэнкIэ, шIуагъэ къытэу IофшIэныр зэхэщэгъэнымкIэ къэгъэлъэгъон дэгъухэр ГъэIорышIапIэм зэриIэхэр пащэм къыхигъэщыгъ. АщкIэ щысэхэри къыхьыгъэх.

2016-рэ илъэсым ГъэIорышIапIэм ыгъэцэкIэн фаеу Iоф мин 207-м ехъу къыIэкIэхьагъ. Ахэм ащыщэу мини 135-м ехъур агъэцэкIэгъах. Ахэм къакIэлъыкIоу хьыкум приставхэм сомэ миллиардрэ миллион 293-м ехъур къаIахыжьыгъ. Зэхэубытэгъэ бюджетым сомэ миллион 322-рэ мин 686-рэ рагъэхьагъ.

КъулыкъушIэхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтыгъэр социальнэ мэхьанэ зиIэ Iофхэм язэшIохын ары. ШIокI зимыIэ IофшIэнэу хьыкумышIхэм зэрахьагъэхэм яшIуагъэкIэ республикэм ис цIыфхэм ялэжьапкIэу сомэ миллион 16-м ехъур къарарагъэтыжьын алъэкIыгъ, джащ фэдэу псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ чIыфэ зытелъхэм сомэ миллион 25-м ехъур къарагъэпщыныжьыгъ.

Зыныбжь имыкъугъэхэм кIэлэпIупкIэр игъом ыкIи икъоу ятыгъэнымкIэ хьыкумышIхэм чанэу Iоф ашIэ. Алиментхэр зымытыгъэхэм алъэныкъокIэ уголовнэ Iофи 179-рэ къызэIуахыгъ, сабыйхэм сомэ миллион 66-рэ мин 307-рэ афызэкIагъэкIожьыгъ.

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм федеральнэ къэралыгъо ыкIи гъэцэкIэкIо органхэм зэзэгъыныгъэ зэрадишIыгъэм тетэу дэкIыгъо Iофтхьабзэхэр республикэм щызэхещэх. Ащ нэмыкIэу, Iофтхьабзэу зэхащэхэрэм къыхагъэлажьэх ГъэIорышIапIэм епхыгъэу Iоф зышIэрэ

Общественнэ советым хэтхэр, республикэм динлэжьыпIэу итхэм япащэхэр. Общественнэ советым хэтхэм ГъэIорышIапIэм ипащэхэр ягъусэхэу цIыфхэр рагъэблагъэх, юридическэ ыкIи правовой IэпыIэгъухэр арагъэгъотых.

Мы Iофтхьабзэхэм адакIоу яIофшIэнкIэ щыкIагъэу яIэхэми ягугъу къышIыгъ ыкIи мы илъэсым ахэм ядэгъэзыжьынкIэ IофшIэныр зэрагъэлъэшыщтыр къыIуагъ ГъэIорышIапIэм ипащэ.

— 2016-рэ илъэсым тиIофшIэнкIэ гъэхъагъэхэр тиIэх нахь мышIэми, ащ тыкъыщыуцущтэп, къулыкъум пшъэрылъэу ыпашъхьэ итхэм язэшIохынкIэ, цIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ амалышIухэу тIэкIэлъхэр тапэкIи зэрэдгъэфедэщтхэм тыпылъыщт, — къыIуагъ Д. Лабазовым.

КIАРЭ Фатим.