ШIуагъэ къытэу иIофшIэн зэхещэ

УФ-м лъэпкъ гвардиемкIэ и Федеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм 2018-рэ илъэсым Iоф зэришIагъэм изэфэхьысыжьхэм афэгъэхьыгъэ брифинг джырэблагъэ зэхищагъ.

Ащ хэлэжьагъэх ГъэIоры­шIапIэм ипащэу, полковникэу Алексей Порва, ащ игуадзэхэу Иван Гричановыр ыкIи Игорь Нечаевыр.

Алексей Порва пэублэм къы­зэрэщиIуагъэмкIэ, 2018-рэ илъэ­сым лъэпкъ гвардием икъулыкъушIэхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтыгъэр къэралыгъо ыкIи общественнэ щынэгъончъэныр, цIыфхэм яфитыныгъэхэр, яшъхьафитыныгъэ къэухъу­мэ­гъэнхэр ары.

2018-рэ илъэсым УФ-м и Президент ихэдзынхэу щыIа­гъэхэм, джащ фэдэу футбо­лым­кIэ дунэе чемпионатэу «FIFA-2018» зыфиIоу рекIокIыгъэм ГъэIорышIапIэм иподразделение икъулыкъушIэхэр щынэ­гъончъэным ылъэныкъокIэ чанэу хэлэжьагъэх, общественнэ рэ­хьатныгъэр къаухъумагъ. Ащ нэмыкIэу 2018-рэ илъэсым,

щылэ мазэм къыщыублагъэу гъэтхапэм нэс Темыр-Кавказ шъолъырым хэхьэрэ Респуб­ликэу Дагъыстан къулыкъур щахьыгъ. Джащ фэдэу АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэрэ ГъэIорышIапIэмрэ зэгъусэхэу общественнэ-политическэ ыкIи мэхьанэшхо зиIэ Iофтхьабзэхэу тишъолъыр щызэхащэхэрэм лъэпкъ гвардием икъулыкъушIэхэр хэлажьэх.

2018-рэ илъэсыр къызихьагъэм къыщегъэжьагъэу общественнэ рэхьатныгъэр къэу­хъумэгъэным, щынэгъончъэныр агъэлъэшыным фэшI ГъэIоры­шIапIэм иподразделение дэкIыгъо 433-рэ иIагъ, ахэм зэкIэмкIи нэбгырэ 6733-рэ ыкIи техникэ 959-рэ ахагъэлэжьагъэх.

Iофтхьабзэхэу зэхащагъэхэм яшIуагъэкIэ бзэджэшIагъэхэр зезыхьагъэхэу зэгуцэфэхэрэ нэбгырэ 85-рэ, бэшIагъэу зы­лъыхъущтыгъэхэ нэбгыри 5 къа­убытыгъэх. Административнэ хэбзэгъэуцугъэр зыукъогъэ нэбгырэ 869-рэ агъэунэфыгъ. Iашэр гъогогъуи 6-рэ, щэ зэфэшъхьаф 4045-рэ, наркотик зы­хэлъ пкъыгъо грамм 22-рэ къа­пкъырахыгъэх.

БлэкIыгъэ илъэсым цIыфхэр бэу зыхэлажьэхэрэ Iофтхьэбзэ 78-мэ ящынэгъончъагъэ, общественнэ рэхьатныгъэр къэухъу­мэгъэнхэм къулыкъушIэ 1890-рэ хэлэжьагъ. Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ чIыпIэ къулыкъухэм къатыгъэхэ лъэIу тхылъхэм адиштэу къулыкъушIэхэм дэкIыгъо 276-рэ зэхащагъ. Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуа­гъэмкIэ, бзэджэшIагъэ зезыхьэгъэ нэбгыри 8, административнэ хэбзэукъоныгъэ зышIыгъэ нэбгырэ 92-рэ агъэунэфыгъэх.

Республикэм ивневедомст­веннэ къулыкъу шъолъырым ит псэолъэ 1116-рэ къегъэгъунэ, ащ щыщэу 1428-р фэтэрых.

Iашэр къызэрэрагъэкIокIырэм зэрэлъыплъэхэрэм, унэе мылъкур къызэрагъэгъунэрэм, ахэм яфэIо-фашIэхэр зэрагъэцакIэхэрэм япхыгъэу къэгущы­Iагъ И. Нечаевыр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, Iашэр агъэфедэн фитхэу тиреспубликэкIэ Iизын къызэратыгъэхэм япчъагъэ нэ­бгырэ 12763-рэ мэхъу, ахэм пкъыгъо мин 21,7-м ехъу аIэ­кIэлъ. Мы лъэныкъомкIэ щыIэ хэбзэгъэуцугъэр зыукъуагъэхэм Iашэ 609-рэ аIахыгъ. Джащ фэдэу унэе къэгъэгъунэн ор­га­низации 130-мэ яIофшIэн зэ­рэзэхащэрэм къулыкъум ипод­разделениехэр лъэплъэх.

Ащ нэмыкIэу ГъэIорышIапIэм иструктурэ къыдыхэлъытагъ къэралыгъо лъыплъэнымкIэ отделениеу зэхащагъэр. Мы уахътэм Адыгеим гъэстынып­хъэ-энергетическэ комплексым ипсэолъэ 16 ит. Ахэр ящынагъо зыфэдэм елъытыгъэу куп-купэу зэтеутыгъэх. Мы объект­хэр къулыкъушIэхэм ауплъэкIух, щыкIагъэу е гумэкIыгъоу къэуцухэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ ащ фэгъэзагъэхэм пшъэрылъхэр афашIых.

Республикэм ищыIэкIэ-псэукIэ нахьышIоу гъэпсыгъэнымкIэ лъэпкъ гвардием мэхьанэшхо зэриIэм щэч хэлъэп. Арышъ, къулыкъум шIуагъэ къытэу иIоф­шIэн зэхищэным, цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъуным, ахэр къыухъумэнхэм тапэкIи анаIэ зэ­рэтырагъэтыщтыр ГъэIорышIапIэм ипащэ къыIуагъ.

Iофтхьабзэм нэмыкI Iофыгъо­хэми щатегущыIагъэх, журналистхэм яупчIэхэм яджэуапхэр къулыкъушIэхэм къаратыжьы­гъэх.

КIАРЭ Фатим.