ШIуагъэ къытынэу мэгугъэх

Мэзаем и 13-м къыщегъэжьагъэу и 16-м нэс пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу «Автобус» зыфиIорэр республикэм ишъолъыр щыкIощт.

ЦIыфхэр ыкIи ахэм зэрахьэрэ хьылъэр зезыщэрэ автобусхэм язекIон гумэкIыгъохэр къыздехьых. ИкIыгъэ илъэсым автобусхэр зезыфэхэрэм ялажьэкIэ гъогу хъугъэ-шIэгъи 6 тишъолъыр щагъэунэфыгъ, ахэм нэбгыри 7-мэ шъобжхэр ащыхахыгъэх.

Гъогу-транспорт хъугъэ-шIагъэхэр къэмыгъэхъугъэнхэм, хэбзэукъоныгъэхэр къыхагъэщынхэм, цIыфхэр зэращэнхэмкIэ щынэгъончъагъэр гъэпытэгъэным мы Iофтхьабзэр фэIорышIэщт.