ШIогъэшхо къэзытыщт зэхъокIыныгъэхэр

КIэугъоекIо апшъэрэ еджапIэхэм я Ассоциацие изэхэсыгъо тыгъуасэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ универ­ситетым щыкIуагъ.

Ащ хэлэжьагъ Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэрэ минист­рэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур, АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, нэмыкIхэри.

Iофтхьабзэм къекIолIагъэх апшъэрэ еджапIэхэу Ассоциацием хэтхэм ялIыкIохэр. Субъект 15-мэ къарыкIыгъэ купхэр Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щызэ­IукIагъэх. Пятигорскэ, Нижегородскэ, нэмыкI къалэхэм ялIыкIохэр зэхэсыгъом къыщызэрэугъоигъэх, кIэугъоекIо технологиехэм атегущыIагъэх, уахътэм къыздихьыгъэ зэхъокIыныгъэхэм яджэуапхэр зэрагъэфагъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ ТхьакIущынэ Мурат зэхахьэм къекIолIагъэхэм шIуфэс къарихыгъ. Непэ зытегущыIэщтхэ упчIэм республикэмкIэ мэхьа­нэшхо зэриIэр ащ игущыIэ къы­щыхигъэщыгъ.

— «КIэугъоекIо правительств» зыфиIорэ проектыр республикэм щыгъэцэкIагъэ хъуным мэ­хьанэшхо етэты. Проектыр апэу зыщагъэцэкIэнэу зыщырагъэ­жьэгъэ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ. Ащ пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр къэралыгъо гъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм яIофшIэн шIуагъэ къытэу зэхэщэгъэныр, ащ пэ­Iухьэрэ уахътэр нахь макIэ шIы­гъэныр арых, — къы­Iуагъ ащ. — Егъэджэн гупчэу «Iоф­шIэнхэм яфабрик» зыфи­Iорэр Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щагъэ­псыгъ. Ащ специалистхэр щырагъаджэх. КIэугъоекIо апшъэрэ еджапIэхэм я Ассоциацие Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым пэщэныгъэ зэрэщиIыгъыр тигуа­пэ. ТапэкIэ мы лъэныкъомкIэ гъэхъэгъэшIухэр тшIынхэр пшъэ­рылъ шъхьаIэу зыфэдгъэуцужьырэмэ ащыщ.

«КIэугъоекIо правительств» зыфиIорэ проектым икураторэу Владимир Арженцовыр кIэу­гъоекIо производствэм шъолъы­рым нахь зыщегъэушъомбгъугъэным къытегущыIагъ. Адыгеим зэхэсыгъор зэрэщырекIокIырэр игъоу елъытэ, сыда пIомэ ти­шъолъыр «КIэугъоекIо кIэлэцIыкIу IыгъыпIэ», «КIэугъоекIо гурыт еджапIэ», «КIэугъоекIо апшъэрэ еджапIэ» щагъэпсы­гъэх. «IофшIэнхэм яфабрикэу» Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым къыщызэIуахыгъэм «кIэугъоекIо правительств» зыфиIорэ проектым хэлэжьэщт специалистхэр щырагъэджагъэх.

Тэрэзэу зымылъэгъурэ ыкIи зэхэзымыхырэ кIэлэцIыкIухэр зыщеджэхэрэ республикэ интернатым ыпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ апшъэрэ еджапIэм Iоф дишIэнэу ригъэжьагъ. Ащ мэхьанэшхо зэриIэр зэхэсыгъом къыщыхагъэщыгъ. Зыныбжь икъугъэ цIыфхэм ашIэрэ IофшIэныр ыпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ кIэлэцIыкIухэм зэрифэшъуашэу агъэцэкIэным фэбгъэсэнхэм шIогъэшхо къыкIэкIощт. Сабыйхэм щыIэныгъэм чIыпIэ гъэнэфагъэ зэрэщаубытыщтыр, тапэкIэ сэнэхьат къызIэкIа­гъэ­хьан, ащ рылэжьэнхэ амал яIэ зэрэхъущтыр Iофтхьабзэм къыщаIуагъ.

КIэугъоекIо гупшысэныр Адыге­им щыгъэпсыгъэным къы­тегущыIагъ «КIэугъоекIо правительств» зыфиIорэ проектым ипащэу Хъоткъо Саниет. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм къыщегъэжьагъэу яIофшIэн зэхащэнэу рагъэ­жьагъ. Сабыйхэм яцIыкIугъом къыщыублагъэу, джэгун шъуашэм те­тэу, кIэугъоекIо гупшысэныр ахалъхьэ. Ащ щарагъэшIагъэр гурыт еджапIэм щагъэпытэ, кIэ­угъоекIо технологиехэр еджапIэм хагъахьэх. IофшIэныр апшъэрэ еджапIэм щылъагъэ­кIуатэ.
КIэугъоекIо апшъэрэ еджапIэхэм я Ассоциацие мэфитIум къыкIоцI Iоф ышIэщт, зэдэгущыIэгъухэр, зэхэсыгъохэр рагъэкIокIыщтых. Егъэджэн гупчэу «IофшIэнхэм яфабрик», проектнэ офисэу «КIэугъоекIо апшъэрэ еджапI – Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университет» зыфиIохэрэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм зыщагъэгъозэщт.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.

Сурэтхэр Артур Лаутеншлегер тырихыгъэх.