ШышъхьэIум и 22-р — Урысые Федерацием и Къэралыгъо быракъ и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!


Урысые Федерацием и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Быракъэу фыжь-шхъон­тIэ-плъыжь шъолъырхэр зэрыкIорэм тихэгъэгу итарихъи, цIыф лъэпкъ зэ­фэшъхьафхэу ащ щыпсэу­хэрэм языкIыныгъи къе­гъэлъагъох.

Урысыем щыпсэурэ цIыфхэм гъэхъагъэу ашIыгъэхэр, хэгъэгумкIэ мэхьанэшхо зиIэ хъугъэшIагъэхэр хагъэунэфыкIхэ зыхъукIэ, ренэу Урысые Федерацием и Къэралыгъо быракъ агъаIэ ыкIи и Къэралыгъо гимн къырагъаIо. Ащ фэдэ лъэхъанхэм Урысыем лъэпкъ зэ­фэшъхьафыбэу щыпсэухэ­рэм ялIыкIо пэпчъ хэгъэгум изы Iахьэу зэрэщытыр, ащ къырыкIощтымкIэ пшъэдэкIыжь зэрихьырэр нахь зэхешIыкIы.

Тикъэралыгъо нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъуным, ащ ищытхъу джыри нахь чыжьэу Iуным Адыгеим щыпсэурэ цIыфхэм тапэкIи яIахь зэрэхашIыхьащ- тым тицыхьэ телъ.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуиIэ­нэу, дунаир мамырэу, шъуиунагъохэм гушIуагъо арылъэу шъупсэунэу!

Адыгэ Республикэм
и ЛIышъхьэу
КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм
и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожный