ШышъхьэIум и 11-р – псэолъэшIым и Маф

Адыгеим ипсэолъэшI хъызмэт Iоф щызышIэхэу ыкIи иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ПсэолъэшIым и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Сыд фэдэрэ лъэхъани псэолъэшI сэнэхьатым епэсы­гъэ шъыпкъэу лъытэныгъэ фашIы. Шъо шъухэмылажьэу экономикэми, социальнэ лъэныкъоми хэхъоныгъэшхо ашIын алъэкIыщтэп. ЦIыфхэр зычIэсыщтхэ унэхэр, сымэджэщхэр ыкIи промышленнэ предприятиехэр шъошIых, къалэхэм, къуаджэхэм ятеплъэ зэшъохъокIы, инфраструктурнэ проектышхохэр зэшIошъохых.

Адыгеим ипсэолъэшIхэм яIэпэIэсэныгъэ ишIуагъэкIэ республикэм зэхъокIыныгъэшIухэр фэхъух: инновационнэ технологиехэр, IофшIэным изэхэщэнкIэ щыIэныгъэм диштэрэ пэрыт екIолIакIэхэр агъэфедэх, материалыкIэхэр зэрищыкIагъэм тетэу аIэ къырагъахьэх.

А пстэуми предприятиехэм амал къараты IофшIэнымкIэ гъэхъэгъэшхохэр ашIынхэу, тиреспубликэ ыпэкIэ лъыкIотэным яIахь хашIыхьанэу.

ТапэкIэ мы отраслэм Iоф щызышIагъэхэм яопы­- ты­шхо къызфэжъугъэфедэзэ шъуипшъэрылъхэр зэкIэ дэгъоу зэрэжъугъэцэкIэщтхэм тицыхьэ телъ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, ишъухъухьагъэхэр къыжъудэхъунхэу, ду­наир мамырэу, шIоу щыIэр шъуигъогогъоу шъупсэунэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу
КъумпIыл Мурат
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный