ШышъхьэIум и 11-р – Къурмэн мэфэкI

Адыгэ Республикэм щыпсэурэ быслъымэнхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Къурмэн мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

Дунаим тет быслъымэн пстэуми анахь агъэлъэпIэрэ мэфэкIэу щытым цIыфхэр шIум фещэх, мамырныгъэм, зэфагъэм, къыппэблагъэм гукIэгъу фэпшIын зэрэфаем, щэIагъэм, зэдеIэжьныгъэм нахь къафегъэущых.

А хэбзэ шIагъохэм яшIуагъэ къэкIо зэгурыIоныгъэу цIыфхэм азыфагу илъыр джыри нахь пытэ хъунымкIэ, лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэхэу республикэм щыпсэухэрэм, дин зэфэмыдэхэр зылэжьыхэрэм зэзэгъыныгъэ азыфагу илъынымкIэ.

Мы мэфэкI мафэм Адыгеим щыпсэурэ быслъымэн пстэуми тафэлъаIо псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу яIэнэу, яунагъохэм фэбагъэ арылъынэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ джыри нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъунхэм епхыгъэ Iоф­шIэнэу агъэцакIэрэм гъэхъэгъэшхохэр щашIынхэу!

Адыгэ Республикэм
и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожный