ШышъхьэIум и 1-м агъэмэфэкIыщт

Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ шышъхьэIу мазэм и 1-м Адыгэ Республикэм щыхагъэунэфыкIыщт. Iофтхьабзэм изэхэщэкIо куп иятIонэрэ зэхэсыгъо джырэблагъэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамал­хэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр мэфэкIыр игъэкIотыгъэу зэрэхагъэунэфыкIыщтыр къыIуагъ. Филармонием ипэчIынатIэу пчэгу дахэу щагъэпсыгъэм мэфэкIыр щыкIощт. Концертым тиартист цIэрыIохэу Дзыбэ Мыхьамэт, Быщтэкъо Азэ­мат, купхэу «Ошъутенэр», «Абрекхэр», нэмыкIхэри къырагъэблэгъагъэх. IэпэIасэхэм яIофшIагъэхэр зэхахьэм къыщагъэлъэ­гъощтых, адыгэ джэгу­шхокIэ мэфэкIыр аухыщт.

ЗэхэщэкIо купым изэхахьэхэм къащыгущыIа­гъэх ШъэуапцIэкъо Ами­нэт, ЛIымыщэкъо Рэмэзан, СтIашъу Яхьер, Гъу­кIэлI Асхьад, Хьасани Мы­хьамэт, ХыдзэлI Аб­дулахь, КIэмэщ Светланэ, Нэгъой Азэмат, Лиана Баяновар, Мурад Гощ­лъапI, Амурэ Рузанэ, нэ­мыкIхэри.

Режиссерэу агъэнэ­фагъэр Нэгъой Азэмат, ансамблэу «Абрекхэр» адыгэ джэгум нахь фэгъэ­зэгъэщт. ЗэхэщэкIо купым изичэзыу зэхахьэхэм Iоф­тхьабзэм зэрэфэхьазыр­хэр къыщаIотэщт.

Сахьидэкъо Нурбый.