Шыхэр мачъэх, шIулъэгъур…

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм чъэпыогъум и 10-м мюзиклэу «Шъучъ, шыхэр, шъучъ» зыфиIорэр апэрэу къыщагъэлъэгъуагъ.

Владислав Старчевскэм ипьесэ техыгъэ музыкальнэ къэгъэлъэгъоныр Камернэ музыкальнэ театрэм ихудожественнэ пащэу, Урысыемрэ Адыгеимрэ искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу, режиссерэу Сулейманов Юныс ыгъэуцугъ. Орэдышъор композиторэу, Урысыем изаслуженнэ артистэу Андрей Семе­новым ыусыгъ. Грузием иза­служеннэ, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, республикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу Исуп Аслъан къа­шъохэр ыгъэуцугъэх.

ЕдзыгъуитIу хъурэ къэгъэлъэгъоныр тинепэрэ щыIэкIэ-псэукIэ фэгъэхьыгъ. Бизнесым пыща­гъэхэм ахъщэр ары нахь яIофыр. ЦIыфыгъэр, гукIэгъур, нэмыкIхэр ащыгъупшэжьыгъэхэм фэдэх.

— «Шъучъ, шыхэр, шъучъ», — къеIо орэдым хэтэу Къумыкъу Мухьадин.

Шыхэр мачъэх, апэкIэ лъэ­кIуатэх, ау щыIэныгъэр нахьышIу мэхъуа? Пшъашъэр ятэ къы­кIэныгъэ мылъкур ары нахь зы­гъэгумэкIырэр. Ахъщэр къызэ­рэIэкIэхьащт шIыкIэм егупшысэ. Ары шъхьае, шIулъэгъур тыдэ пхьыщта?

Роль шъхьаIэр къэзышIырэ Къумыкъу Мухьадин Къэбэр­тэе-Бэлъкъарым щыщ, Москва ще­джагъ, исэнэхьаткIэ Налщык Iоф щешIэ. Артистым IэпэIэсэныгъэ ин хэлъ. Мюзиклэм хэлажьэзэ орэд къызэриIорэм, пычыгъохэм ироль ащыпхырищызэ макъэр IупкIэу, зэгъэфагъэу зэригъэфе­дэрэм узыIэпещэ. «Мылъкур арэп сызыгъэгумэкIырэр, шIу­лъэгъур ары», — реIо ащ пшъа­шъэм.

Хъулъфыгъэ ныбжьыкIэр зэ­кIужьэу фэпагъэ, шъошэ фыжьыр пчэгум щызэпэжъыу. Инэплъэ­гъукIи, лъэбэкъоу ышIырэмкIи цIыфыгъэ шапхъэм фэкIо, пшъа­шъэм гурэIо, гуфэбэныгъэ къыфешIы. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Елена Лепиховам гурыIогъуаеу щыт пшъа­шъэм ироль къешIы.

Адыгэ Республикэм изаслу­женнэ артистхэу Ирина Кириченкэр, Виктор Марковыр, артистхэу Виктор Серебрянскэр, Владислав Верещако, Андроник Подурян, Сергей Русалимовыр, Давид Манакьян, нэмыкIхэри мю­зиклэм хэлажьэх.

КъэшъуакIохэри дахэу ­фэпа­гъэх, шъо зэфэшъхьафхэмкIэ яджэ­нэ кIыхьэхэр гъэкIэрэкIагъэх. Пкъыр ищыгъэу, нэгушIохэу рольхэр къа­шIых.

Мюзиклэм узыгъэщхырэ пычыгъохэр хэтых, ау, роль шъхьаIэм фэгъэзэгъэ Къумыкъу Мухьадин къызэриIуагъэу, щыIэныгъэм ущы­лъыкIотэным фэшI лъэныкъуабэ зэбгъэпшэн фае. Мылъкум, щэфын-щэжьыным, ахъщэшхо зы-хэлъ зэзэгъыныгъэхэр зэдэзы­шIыхэрэм ярольхэр къызэра­шIыхэрэм уеплъызэ, непэ псэукIэу тиIэм гукIэ укъекIу.

Давид Манакьян ироль псэ къызэрэпигъакIэрэм иIэпэIэсэ­ныгъэ къегъэлъагъо. Къэмланхэр ретэкъухьэх, хъулъфыгъэр гу­бжыгъэшъ, зыми едэIунэу фаеп. КъыIорэр зэрэшъыпкъэр зыде­шIэжьышъ, псынкIэу рэхьатырэп.

Лъэпкъ шIэжьыр мюзиклэм зэ­рэщыпхыращырэми пшIогъэшIэгъонэу уеплъы. Ахъщэм напэу уиIэр чIыуигъанэу къызэрэхэкIырэр Владислав Верещако, Сергей Русалимовым, фэшъхьаф артистхэм къагъэлъагъо.

АфэгушIуагъэх

Камернэ музыкальнэ театрэу А. Хьанэхъум ыцIэкIэ щытыр илъэс 25-рэ зэрэхъурэм фэгъэ­хьыгъэу Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Ольга Гавшинар къэгущыIагъ, пащэхэмрэ артистхэмрэ яшIушIагъэ осэ ин фишIыгъ. Лъэпкъ зэпхыныгъэхэм ягъэпытэн чанэу хэлэжьэрэ артистэу Къумыкъу Мухьадин мюзиклэм ролыр дэгъоу къызэрэщишIыгъэм фэшI министерствэм итын анахь лъапIэу Теуцожь Цыгъо июби­лейнэ медаль фагъэшъошагъ.

Урысыем итеатрэхэм яIофы­шIэхэм я Союз икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэ игуа­дзэу Къуижъ Нэфсэт Камернэ музыкальнэ театрэм фэгъэхьыгъэ гущыIэ фабэхэр зэхахьэм къыщиIуагъэх, союзым ищытхъу тхылъхэр Къумыкъу Мухьадин, Андрей Семеновым, нэмыкIхэм афигъэшъошагъэх.

Культурэм, искусствэм яIофышIэхэу Къэбэртэе-Бэлъкъарым къикIыгъэхэр мюзиклэм ягуапэу еплъыгъэх.

— Роль шъхьаIэр сшIогъэшIэгъонэу къэсшIыгъ, — къытиIуагъ Къумыкъу Мухьадин.

— Камернэ музыкальнэ театрэм икъэ­гъэлъэгъонхэм цIыфыбэ зэря­плъырэм сегъэгушIо. Адыгэ Рес­публикэм нэIуасэхэр, ныбджэ­гъушIухэр щысиIэх, ахэри мюзиклэм щыслъэгъугъэх. ЗэкъошхэмкIэ нахьыбэрэ тызэлъыкIо, Iоф зэдатшIэ сшIоигъу.

Мюзиклэр сурэтхэмкIэ дахэу гъэкIэрэкIагъэ. Давид Манакьян шыхэм ясурэтхэу ышIыгъэхэр лъэгъупхъэх, ахэри зэхахьэм къы­щагъэлъэгъуагъэх.

Тыгъуасэ мюзиклэр ятIонэрэу Камернэ музыкальнэ театрэм щыкIуагъ.

Сурэтым итхэр: Къумыкъу Мухьадин, театрэм иартистхэр.