ШъунаIэ тешъудз!

Iоныгъом и 28-м адыгэ шъуашэм и Мафэ игъэкIо­тыгъэу хэдгъэунэфыкIыщт. Ащ епхыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэнхэу фаехэр зэхэщакIохэм рагъэблагъэх Къэралыгъо филармонием.