Шъукъыхэлажь!

ШIушIэ фондэу «ЛIэужхэм яшIэжь» зыфиIорэмрэ Урысые общественнэ движениеу «ТекIоныгъэм иволонтерхэр» зыцIэмрэ зэгъусэхэу зэхащэгъэ федеральнэ Iофтхьабзэу «Гвоздикэ плъыжькIэ» зэджагъэхэр жъоныгъуакIэм и 1-м къыщегъэжьа­гъэу мэкъуогъум и 22-м нэс кIощт.

Бгъэхалъхьэу «Гвоздикэ плъыжь» зыфиIоу Фондым итамыгъэу щытыр ыкIи ветеранхэм IэпыIэгъу ятыгъэным фытегъэпсыхьагъэр республикэм щыпсэурэ цIыфхэр нахьыбэу зыщызэIукIэхэрэ чIыпIэхэм пыутэу ащышъущэфын шъулъэкIыщт. А Iофтхьабзэм къыкIэкIорэ ахъщэр зэкIэ Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм ыкIи чIыпIэ зэпэуцужьыныгъэхэм яветеранхэм IэпыIэгъу ятыгъэным пэIуагъэхьащт.

2018-рэ илъэсым шышъхьэIум нэс Фондым иофициальнэ сайтэу www. память поколений.рф отчетыр ижъугъотэщт.

Нахь игъэкIотыгъэ къэбарым шъуфаемэ, тел. 8-952-971-05-07-м шъутеу, Алеся Денекина.