ШъуиупчIэхэм тыкъяжэ

ЯтIонэрэ купэу «Къыблэм» хэт футбол командэ пэпчъ ешIэгъу 15 иIагъ. ШэкIогъум и 8-м ехъулIэу чIыпIэу зыдэщытхэм, очко пчъагъэу яIэм шъуащытэгъэгъуазэ.

ЧIыпIэхэр

1. «Чайка» — 37
2. «Урожай» — 37
3. «Волгарь» — 33
4. «Черноморец» — 30
5. «Зэкъошныгъ» -— 24
6. «Спартак» Нщ – 22
7. «Биолог» — 21
8. «Легион» — 21
9. «Мэщыкъу» — 17
10. СКА — 16
11. «Краснодар-3» — 13
12. «Спартак» Вл – 12
13. «Ангушт» — 11
14. «Динамо» — 9
15. «Академия» — 6.

Зичэзыу ешIэгъухэр шэкIогъум и 11-м «Къыблэм» щызэхащэщтых. «Зэкъошныгъэр» Ростов-на-Дону щыIукIэщт чIыпIэ командэу СКА-м.
ЯтIонэрэ къекIокIыгъом хэхьэрэ ешIэгъухэр 2019-рэ илъэсым гъат­хэм аублэжьыщтых. Ар къыдэтлъытэзэ, футболыр зышIогъэшIэгъонхэм, Мыекъопэ «Зэкъошныгъэм» фэгумэкIыхэрэм яеплъыкIэхэр зэдгъашIэхэ тшIоигъоу зафэтэгъазэ.

Лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэ тигъэзетеджэхэр, шъуиупчIэхэм тыкъяжэ. «Зэкъошныгъэм» иешIакIэ хигъэхъоным фэшI сыда апэу гъэцэкIэгъэн фаер, яIэпэ­IэсэныгъэкIэ хэта тиешIакIохэм къахэжъугъэщырэр, «Зэкъошныгъэм» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Ешыгоо Сэфэрбый сыд фэдэ упчIэха фышъуиIэхэр, Адыгэ республикэ стадионым щыкIохэрэ ешIэгъухэм яплъыхэрэ цIыфхэм япчъагъэ хэхъонымкIэ зэхэщакIохэм сыда анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаеу шъулъытэ­рэр? КIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ фут­болым нахь зыкъегъэIэтыгъэным шъуиеплъыкIэхэр къешъуIуалIэхэ тшIоигъу.

ШъузыгъэгумэкIыхэрэ нэмыкI Iофыгъохэм шъуакъыкIэупчIэнэу тышъолъэIу. «Адыгэ макъэм» иредакцие шъукъыфатх: Мыекъуа­пэ, ур. Первомайскэр, 197. Телефонхэр: 52-51-84; 8-918-330-30-63; 8-928-472-85-88.