Шъолъыр телеканалыр – зэпымыоу

Цифрэ къэтын шIыкIэм тетэу шъолъыр телеканал агъэпсыным иамал Адыгеим иIэ хъугъэ.

Мы къэбар гушIуагъор Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат иинтернет нэкIубгъо къыригъэхьагъ. Зэпхыныгъэм, информационнэ технологиехэм ыкIи коммуникацие жъугъэхэм алъыплъэгъэнымкIэ Федеральнэ къулыкъум шэкIогъум и 28-м Москва зэхэсыгъо щыриIагъ. Урысыем исубъектхэм пстэури зэплъынхэ алъэкIыщт телеканалым икъыхэхын зэнэкъокъу комиссиер щыхэплъагъ.
— Зэнэкъокъум хэлажьэ зы­шIоигъохэу лъэIу тхылъ зытыгъэ­хэ шъолъырхэм тиреспублики ащыщыгъ, — къыщеIо КъумпIыл Мурат инэкIубгъо. — Телеканал 21-рэ Адыгеим къыщагъэлъэгъо­шъунэу комиссием рихъухьагъ. Чэщи мафи зэпымыоу цифрэ шIыкIэм тетэу республикэ телеканалым теплъын амал а текIоныгъэм джы къытитыщт. Ащ епхыгъэ IофшIэнэу тапэ илъыр бэ, анахь мэхьанэ зиIэ лъэбэ­къур тшIыгъахэ.

КъумпIыл Мурат зэрилъытэ­рэмкIэ, мыщ фэдэ телевизионнэ канал Адыгеим щыгъэпсыгъэным мэхьанэшхо иI ыкIи ар къэралыгъо бзитIумкIэ зещэ­гъэн фае.