ШъолъырымкIэ Iофыгъо шъхьаIэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат общественнэ организациехэм яактивистхэм, ветеранхэм ыкIи на­хьыжъхэм зэIукIэгъоу адыриIагъэм шъолъырымкIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъохэм ащытегущыIагъэх.

Республикэм ипащэ зэIукIэгъур къызэIуихызэ, мыщ фэдэ шъхьэихыгъэ ­зэдэгущыIэгъу зан­кIэхэр рагъэкIокIынхэр шэнышIу зэрафэхъугъэр, тапэкIи мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэр зэхащэхэзэ зэрашIыщтыр хигъэу­нэфыкIыгъ. Шъолъырым щыпсэухэрэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным яIахьышIу зэрэхашIыхьэрэм фэшI къэзэрэу­гъоигъэхэм, ана­хьэу нахьыжъхэм, афэразагъ.

— Адыгеим бэ фэшъушIагъэр ыкIи уихэгъэгу шIу плъэ­гъунымкIэ, IофшIэнымкIэ пшъэдэкIыжьэу пхьын фаемкIэ непэрэ лIэужхэм шъо шъу­рящысэтехыпI. Общественнэ организациехэм шъуахэтэу непи шъуиIофшIэн лъышъогъэкIуатэ, обществэм шIуагъэ къыфэшъохьы, — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

ЦIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ ныхьышIу шIыгъэным шъолъырым ихэбзэ къулыкъухэм акIуа­чIэ зэрэрахьылIэрэр респуб­ликэм ипащэ кIигъэтхъыгъ. Ащ дакIоу экономикэм хэхъоныгъэу ышIыхэрэм, къэгъэлъэгъон­хэу щыIэхэм, непэрэ мафэ­хэм яхъулIэу зэшIуахын алъэ­кIыгъэм кIэкIэу къащыуцугъ.

Бизнесым хэщагъэхэм яIоф­шIэн зэрифэшъуашэу зэхащэн амал яIэнымкIэ, энергокIуачIэ­хэм ахэгъэхъогъэнымкIэ ыкIи инфраструктурэм епхыгъэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэнхэмкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтхэрэ лъэныкъохэм атегущыIагъэх. Джащ фэдэу мэкъумэщ хъызмэтым, зекIоным хэхъоныгъэхэр зэрашIыхэрэр АР-м и ЛIышъхьэ къыIуагъ. Унэгъо ныб­жьыкIэхэм ыкIи сабыибэ зэ­рысхэм яшIуагъэ арагъэкIыным, сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэ­лэцIыкIухэм IэпыIэгъу афэ­хъугъэным, гъэсэныгъэм хэ­хъоныгъэхэр ышIынхэм, псауны­гъэр къэухъумэгъэным иучреж­дениехэм ягъэкIэжьын, нэ­мыкI Iофыгъохэм республикэм ипащэ къащыуцугъ. Пшъэрылъхэр зэшIохыгъэнхэм фэшI федеральнэ проект 47-мэ республикэр зэрахэлэжьэщтыр АР-м и ЛIы­шъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

— IофшIэнышхо дгъэцэ­кIэнэу къытпыщылъ. Арышъ, пстэуми тиIо зэхэлъэу пшъэ­рылъхэр зэшIотхынхэ фае. Мыщ дэжьым общественнэ организациехэм яIэпыIэгъу тищыкIагъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Общественнэ организациехэм ялIыкIохэр зыгъэгумэкIы­хэрэ Iофыгъохэм къатегущыIагъэх. НахьыбэрэмкIэ ахэр зэпхыгъэхэр ныбжьыкIэхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэр, инфраструктурэм хэхъо­ныгъэхэр ышIынхэр, сабыйхэм япсауныгъэ къэухъумэгъэныр, сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIы­кIу­хэм ыкIи ныбжьыкIэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр, нэ­мыкI­хэри арых. Мыщ дэжьым граждан обществэм иинститутхэмрэ республикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэмрэ зэгурыIоныгъэ, зыкIыныгъэ азыфагу илъэу Iоф зэдашIэным мэхьанэшхо зэриIэр пстэуми къыхагъэщыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.