Шъобжхэр нахь мэкIэнхэм фэшI

ЕджакIохэм ягъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо къэблагъэ. ДжэгукIэ зэфэшъхьафэу къыхахыхэрэм кушъхьэфачъэр ащыщ.

Джащ пае а транспорт амалыр зыщащэрэ ыкIи бэджэндэу зыщатырэ чIыпIэхэм къэралыгъо автоинспекторхэм пэшIорыгъэшъ зэдэгущыIэгъухэр щакIохэми, щэфакIохэми щадашIыгъэх.

НыбжьыкIэхэм ящыIэныгъэ къэзыухъумэрэ пкъыгъохэр загъэфедэхэкIэ, шъобжыр нахь мэкIэщт, фыкъоныгъэу хахыщтым къыщыкIэщт.

Кушъхьэфачъэр бгъэIорышIэным къикIырэр ар зепфэшъун закъор арэп. УипсауныгъэкIи, уищыIэныгъэкIи, нэмыкI цIыфхэу гъогурыкIоным хэлажьэхэрэм алъэныкъокIи пшъэдэкIыжь ин зэрыпхьырэр пщыгъупшэнэу щытэп. Илъэс 14 умыныбжьэу кушъхьэфачъэмкIэ автомобильхэр зэрыкIорэ гъогум техьанхэ зэрэфимытхэр ныбжьыкIэхэм къафаIотагъ. Макъэ къэзыгъэIурэ пкъыгъохэр кушъхьэфачъэм зэрэтетынхэ фаер ыкIи емыжьэхэзэ ащ итехническэ зытет нахьыжъхэм арагъэуплъэкIунэу зэрэщытыр араIуагъ.

Джащ фэдэу кушъхьэфэчъэ транспортыр зикIасэхэм шъобжхэр хамыхынхэм фэшI къэзыухъумэхэрэ пкъыгъохэр зэрагъэфедэнхэ фаер агу къагъэкIыжьыгъ.