Шапхъэхэм адиштэнхэ фае

Урысые Федерацием промышленностымкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Денис Мантуровым зэрищэгъэ видеоконференцием АдыгеимкIэ хэлэжьагъэх Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу ЛIыхэсэ Махьмудэ. Промышленнэ продукциер хэбзэнчъэу гъэзекIогъэным пэуцужьырэ комиссиехэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм ахэр тегущыIагъэх.

Денис Мантуровым зэхэсы­гъом пэублэ псалъэ къыщишIы­зэ, УФ-м и Президент къыди­гъэ­кIыгъэ унашъом диштэу мыщ фэдэ комиссие шъолъыр пэпчъ зэрэщызэхащагъэр къыIуагъ. Зэдэлажьэхэзэ, промышленнэ продукциер хэбзэнчъэу гъэзе­кIогъэным пэуцужьынхэр пшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр, мы лъэныкъомкIэ хэбзэгъэуцу­гъэр, шапхъэу щыIэхэр зыукъохэрэр къыхэгъэщыгъэнхэ, ахэм пшъэ­дэкIыжь ягъэхьыгъэн зэрэфаем къыкIигъэтхъыгъ.

Промышленнэ продукциер хэбзэнчъэу гъэзекIогъэным пэ­уцужьыгъэнымкIэ Iофэу ашIэ­рэм, зэшIуахырэм Ингушетием и ЛIышъхьэ къытегущыIагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, мыгъо­мылэпхъэ продукцием щыщэу анахьэу шапхъэхэм адимыштэу агъэунэфыгъэхэм ащыщых аудио ыкIи видеооборудование зэфэшъхьафхэр, косметиче­скэ товархэр, щыгъынхэр, цуакъэ­хэр, кIэлэцIыкIу джэгуалъэхэр. ГъомылапхъэхэмкIэ спирт зыхэмылъ продуктхэр, анахьэу минеральнэ ыкIи псы къабзэу бэшэрэбхэм арытхэр арых нэпцIэу ащэхэрэр. Хэбзэнчъэу зекIохэрэм пшъэдэкIыжь ара­гъэхьы, къаIахырэ товархэр агъэкIодых. ГущыIэм пае, диск нэпцI мини 4-м ехъу ыкIи шап­хъэхэм адимыштэрэ тутын пачкэ мини 2-м ехъу къаIахыгъ. Джащ фэдэу Iэзэгъу уц нэпцI­хэри Ингушетием щащэхэу агъэунэфыгъ.

Продукцие нэпцIхэр къызы­щыдагъэкIырэ чIыпIэхэр Ингушетием къыщыхагъэщыгъэхэп, нэмыкI шъолъырхэм ахэр къарамыщынхэм хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм анаIэ тет.

Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм шапхъэхэм адимыштэу анахьэу щащэрэр ыкIи къыщы­дагъэкIырэр шъон пытэхэр, Iэ­зэгъу уцхэр ыкIи шхын зэфэшъ­хьафхэр арых. ГущыIэм пае, гъэрекIо миллион 300 зытефэщт шъон пытэ шапхъэхэм адимыштэу, маркэ нэпцIи 117-рэ къыхагъэщыгъ. Мы илъэ­сым пыкIыгъэ мэзищым сомэ миллион 40 аосэ шъон пытэ къаIахыгъ. ГъэрекIо шапхъэхэм адимыштэу Iоф зышIэрэ цех 37-рэ, мы илъэсым 10 зэфа­шIыжьыгъ. Джащ фэдэу Iэзэгъу уц нэпцIхэр зыгъэзекIохэрэри агъэунэфыгъэх.

Астраханскэ шъолъырым къыщыдагъэкIырэ ыкIи щащэрэ продукциер техническэ шапхъэхэм адештэмэ ренэу зэ­рауплъэкIурэр нэужым къыIуагъ а шъолъырым и ЛIышъхьэ. Анахьэу шъон пытэхэр ыкIи гъомылапхъэхэр арых шапхъэ­хэм адимыштэу агъэунэфырэр. ГъэрекIо тонн 90-рэ шъон пытэ нэпцIэу къаIахыгъ. Мары мы мафэхэми аркъ бутылкэ мин 12-м ехъу шапхъэхэм адимыштэу къыхагъэщыгъ.

ПIатIыкъо Анет.