Шапсыгъэ къэбархэр

Мамыщыр къыхагъэщыгъ

Туризмэм и Дунэе мафэ зыщыхагъэунэ-фыкIырэм ипэгъокIэу къалэу Шъачэ щыкIогъэ цIыфзэхахьэм мыгъэрэ зыгъэпсэфыгъо уахътэр зэрэкIуагъэм зэфэхьысыжьхэр щыфашIыгъэх.

Iофтхьабзэм къырагъэблэгъэгъагъэх хьакIэщхэм, санаториехэм экскурсионнэ фирмэхэм япащэхэр, хэлэжьагъэх туроператорхэр, экскурсоводхэр, къэгъэнэжьакIохэр, нэмыкIхэри.

Къалэм ипащэхэм зекIон хъызмэтым щытхъу хэлъэу Iоф щызышIэрэ цIыфхэр хагъэунэфыкIыгъэх, дахэкIэ ахэм ацIэхэр къыраIуагъэх. Ахэм ащыщэу, санаториеу «Черноморье» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Мамыщ Аслъан «За трудовые успехи на благо города Сочи» зыфиIорэ цIэр къыфагъэшъошагъ.

Аслъан Адыгеим икIэлэпIугъ, бэшIагъэу Шъачэ щэпсэу. Ащ къэлэдэсхэм шъхьэкIэфагъэ къыфашIы, зэхэщэкIо IэпэIас, зекIонымрэ зыгъэпсэфын Iофхэмрэ япхыгъэу илъэсыбэ хъугъэу мэлажьэ.

Аслъан Урысые Федерацием медико-техническэ шIэныгъэхэмкIэ и Академие иакадемик, медальхэу «Честь и польза», «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД», «95 лет транспортной полиции МВД России», «За вклад в строительство олимпийских объектов» зыфиIохэрэр къыратыгъэх. «IофшIэным иветеран», «Руководитель года города Сочи-2007» зыфиIорэ цIэхэр къыфаусыгъэх, тамыгъэу «За вклад в развитие города Сочи» къыфагъэшъошагъ.

«Кавказыр» апэ ит

ТIопсэ районым ит псэупIэу Новомихайловскэм дэт дзэ частым краим щызэхащэгъэ военнэ-патриотическэ слетэу «К защите Родины готов» зыфиIорэр щыкIуагъ.

Ащ хэлэжьагъэх район муниципалитетым ныбжьыкIэхэм Iоф адэшIэгъэнымкIэ игъэIорышIапIэ къыгъэхьазырыгъэ ныбжьыкIэхэр. Ахэм дзэ къулыкъур ахьыным зэрэфытегъэпсыхьагъэхэр къагъэлъэгъуагъ. Зэнэкъокъум Новомихайловскэм игурыт еджапIэ чIэс кIэлэеджакIохэм апэрэ чIыпIэр щаубытыгъ. Ахэм ауж итых Агуй-Шапсыгъэ икомандэу «Кавказ» зыфиIорэм хэт ныбжьыкIэхэр. Шаумянскэ чIыпIэ псэупIэм къикIыгъэхэм ящэнэрэ чIыпIэр аубытыгъ.

Джанетэ иэссе

«Революция 1917 года в России глазами современной молодежи» зыфиIорэ зэнэкъокъоу Краснодар краим щыкIуагъэм къалэу ТIуапсэ щыщ пшъэшъэжъыеу ХьэдэгъэлIэ Джанетэ ятIонэрэ степень зиIэ диплом къыщыдихыгъ. Ащ ыгъэхьазырыгъэ эссеу революциер къызыдахыгъэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэр бэмэ агу рихьыгъ.

Джанетэ апэрэ къэлэ гимназиер къыухыгъ, Ейскэ медицинскэ колледжым иящэнэрэ курс щеджэ, общественнэ Iофхэм чанэу ахэлажьэ. Ар ТIопсэ районым и НыбжьыкIэ гупчэ экстремизмэм пэуцужьыгъэнымкIэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр зехьэгъэнхэмкIэ испециалист. Ятэ, ХьэдэгъэлIэ Хьисэ, къуаджэу Пэнэжьыкъуае щыщ, янэ, Шъхьэлэхъо Сайдэт, ШIоикъо къыщыхъугъ.

НЫБЭ Анзор.