Шапсыгъэ къыратхыкIы

Чанэу хэлажьэх

«Имя Кубани» зыфиIорэ проектэу Краснодар краим щагъэцакIэрэм ТIопсэ районым щыпсэухэрэр чанэу хэлажьэх.

НыбжьыкIэхэм патриотическэ гъэсэныгъэ зэрагъэгъотынэу кIэлэегъаджэхэр, зэо-патриотическэ клубхэм япащэхэр ягъусэхэу Хэгъэгу зэошхор зэрыкIогъэ шIыкIэр зэрагъашIэ, архивхэм ачIэлъ тхылъхэм яджэх, лIыгъэ зезыхьэгъэ зэолIхэм яIахьылхэм заIуагъакIэ, мемориалхэм, саугъэтхэм афэсакъых.

ПсэупIэу Гъуакъо дэт еджапIэм иеджакIохэр илъэсыбэ хъугъэу Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Тхьагъушъэ Исмахьилэ ищыIэныгъэ гъогу зыфэдагъэр цыпэ-цыпэу къаугъоижьызэ, зэрагъэшIэжьы. Ар ягъунэгъу къуаджэу Кодэшъхьап къызщыхъугъэр, ежьхэм заом ТекIоныгъэр къызщыдахыгъэ мафэм ипэгъокIэу сочинениехэр, рефератхэр атхыщтых, сурэтхэр ашIыщтых, викторинэхэр, «ЛIыхъужъныгъэм исыхьатхэр» зэхащэщтых. IофшIагъэхэр зэкIэ зыфэгъэхьыгъэщтхэр ЛIыхъужъэу Тхьагъушъэ Исмахьил.

ЖъоныгъуакIэм и 9-м Исмахьилэ исаугъэт къэгъагъэхэр тыралъхьащтых, 1943-рэ илъэсым къалэу Житомир пэмычыжьэу ар зэрэфэхыгъэр агу къагъэкIыжьыщт.

ЕджапIэм ипащэхэм ТIопсэ районым иадминистрацие бэшIагъэп лъэIу тхылъ зыратыгъагъэр. Ащ Тхьагъушъэ Исмахьилэ ыцIэ яеджапIэ къыфаусымэ зэрягопэщтыр итыгъ.

Шапсыгъэхэм я Адыгэ Хасэ ипащи кIэлэегъаджэхэмрэ кIэлэеджакIохэмрэ къадыригъэштагъ. ЕджапIэм ичIэхьапIэ дэжь ЛIыхъужъым ыцIэ зытетхэгъэ мыжъобгъур джы пылъагъ, еджапIэми Исмахьилэ ыцIэ ыхьынэу фитыныгъэ къыратыгъ. Илъэсэу тызыхэтым ар къэзыушыхьатырэ тхылъхэр агъэпсыщтых.

НЫБЭ Анзор.