ЧIыопсыр къэу­хъумэгъэным фэIорышIэщт

Коммунальнэ пыдзафэхэм зэрадэзекIохэрэм ылъэныкъокIэ чIыопсыр къызэрау­хъумэрэм епхыгъэ шапхъэхэр зэрагъэцакIэрэр Мыекъопэ прокуратурэм ыуп­лъэкIугъ.

ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, гъучIыжъыр зыштэрэ цIыфхэр зэIуагъэкIэгъэ пыдза­фэхэм алъыплъагъэхэп, чIыопсыр зэраушIоирэм, иягъэ зэрэрагъэкIырэм пае атын фэе ахъщэр 2017-рэ илъэсым игъом атыгъэп.

А организациехэм япащэхэм гъучI пыдзафэхэр агъэстыщтыгъэхэу, дагъэр чIыгум тыракIэщтыгъэу агъэунэфыгъ.

IэнатIэ зыIыгъ нэбгыри 7-мэ къэлэ прокуратурэм пшъэдэкIыжь аригъэхьыгъ, уахътэу афагъэнэфагъэм тетэу яхэукъоныгъэхэр дагъэзыжьыгъэх. Административнэ тазырэу сомэ мин 53-рэ зэхэтэу арагъэпщыныгъ.