ЧIыгъэшIухэр ахалъхьэгъах

Теуцожь районымкIэ фирмэу «Синдика-Агрор» (зэхэщакIор ЛIыIэпIэ Ибрахьим, игъэцэкIэкIо тхьаматэр Кушъу Рэмэзан) анахь инвестор бэлахьэу, зыпкъ итэу Iоф зышIэхэрэ хъызмэтшIапIэхэм ащыщ. Илъэс къэс зичэзыу губгъо IофшIэнхэр игъом зэшIуахызэ ячIыгухэр гъэбэжъулъэ ашIых, лэжьыгъэшхо къахьыжьы.

Ащ фэшыхьат 2017-рэ илъэсым коц гектар 705-у яIагъэм изы гектар центнер 52,1-рэ къызэрэрахыгъэр. А пчъагъэр ежь районым гурытымкIэ къыщахьыжьыгъэм центнери 5-кIэ нахьыб. Хьэ гектар 600-р агъэбэгъуагъ, гурытымкIэ гектарым центнер 48,8-рэ къырагъэтыгъ. Ари районым иIофшIагъэхэм центнери 7-кIэ ашIокIы.

Джыри фирмэм имеханизаторхэр гъэрекIорэ IофшIагъэхэм къакIарамыгъэчэу гъунэпкъакIэхэр штэгъэнхэм фэлажьэх. ХъызмэтшIапIэм иагроном шъхьаIэу Тыгъужъ Нурбый къызэриIуагъэмкIэ, анахь охътэшIухэм егугъухэзэ, минеральнэ чIыгъэшIухэр дыхалъхьэзэ гъэрекIо коц гектар 793-рэ, хьэ гектар 456-рэ, рапс гектар 408-рэ халъхьагъэх. КIымэфэ мазэхэм лэжьыгъэ хьасэхэм анаIэ атырагъэтыгъ, былым шъхьэрыкIохэм, цыгъо-шъуаехэм ащаухъумагъэх.

— Тибжыхьэсэ гектар 1657-мэ кIымафэр дэгъоу рахыгъ, — еIо агрономым. — Джы тызхэхьэгъэ илъэсыкIэм лэжьыгъэу къэтхьыжьыщтым ибагъэрэ идэгъугъэрэ зэлъытыгъэр бжыхьасэхэм игъом чIыгъэшIухэмкIэ тяшIушIэныр ары. Мы лъэхъаным «Луноход» зыфаIохэрэ агрегатитIумэ етIупщыгъэу Iоф ашIэ. ТикIалэхэм алъэкI къагъанэрэп. Бжыхьэсэ гектар 700-м ехъумэ аммиачнэ селитрэ аIэкIэдгъэхьэгъах. Гектар пэпчъ минеральнэ гъомылэ килограмми 150-рэ етэты.

— Апэ Нэшъукъое бгышъхьэм телъ рапс гектар 306-мкIэ къедгъэжьагъ, — еIо фирмэм иучетчикэу Нэхэе Байзэт. — Ар къызытэухым, ДжэджэхьаблэкIэ зыкъэдгъэзагъ. Къутырэу Городскоим кIорэ гъогум ыбгъуитIукIэ щылъ коц хьэсэшхохэу гектар 402-рэ хъухэрэми чIыгъэшIухэмкIэ тяшIушIэгъах. Джа IофшIэнхэр тимеханизаторхэм мэфищкIэ зэшIуахыгъэх. Зэ къесы, етIанэ къещхы, чIыопсым изытет тыкъызэтыреIажэ нахь, бэшIагъэу тыухыщтыгъэ. Джы КъунчыкъохьаблэкIэ зыдгъэзагъ, етIанэ Гъобэкъуае тыкIощт.

— Тимеханизаторхэу IофшIэгъу мафэм къэуцу ямыIэу лажьэхэрэми ягугъу къэсшIы сшIоигъу, — еIо учетчикым. — ЧIыгъэшIу хэзылъхьэхэрэ агрегатитIумэ Iоф языгъашIэхэрэр Андрей Нестеренкэмрэ Александр Даренкэмрэ. ТIури Шытхьэлэ районым нэфшъагъом къекIых. Ахэм яагрегатхэм щэрэхъэу акIэтхэр хьэшъо гъэпщыгъэхэу, шъуамбгъохэу, хьасэм лъэужхэр фамышIынэу, бжыхьасэхэм яягъэ ямыкIынэу щытых.

Ахэм нэфшъагъом минеральнэ чIыгъэшIухэр аращалIэ, мэфэ реным къэуцу ямыIэу Iоф арагъашIэ трактористхэу ЛIыбзыу Хъалидэ, ХъокIо Щамсудинэ, Андрей Борисовым, Алексей Васенкэм. Ахэм акIыгъух Бэщыкъо Мыхъутарэрэ Евгений Рудрэ. Апэрэм чIыгъэшIухэр губгъом изыщэхэрэр хьамэм щеушъэх, ятIонэрэм бжыхьасэхэм яшIушIэхэрэм чIыгъэшIур афыретакъо.

НЭХЭЕ Рэмэзан.