ЧIыгум зыщагъасэ, огум щэбыбых

Урысые Федерацием иавиацие и Мафэ ыкIи Урысыем и ДОСААФ и Мыекъопэ аэроклуб илъэс 85-рэ зэрэхъу­гъэм афэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр Адыгэ Республикэм щыкIуагъэх.

Мыекъопэ районым ипсэупIэу Октябрьскэм дэжь аэроклубым имэфэкI щаублагъ. Авиацием епхыгъэ къэгъэлъэгъонхэр зышIогъэшIэгъонхэм яшIэныгъэ хагъэхъуагъэу тэ­лъытэ.
Къэгъэлъэгъонхэр
Спортым, хэгъэгум ихъызмэт Iофыгъохэр зехьэгъэнхэм, нэмыкIхэм афытегъэпсыхьэгъэ авиационнэ техникэр аэроклубым къыщагъэлъэгъуагъ.
— 1973 — 1988-рэ илъэсхэм клубым пэщэныгъэ дызесхьагъ, — къеIуатэ авиацием иветеранэу Юрий Крымовым. — Апэрэ класс зиIэ летчикэу, авиацие спортымкIэ СССР-м имастерэу сыщытыгъ. Плане­ристхэр згъэхьазырыщтыгъэх. СССР-м спортымкIэ имастери 5 згъэсагъэ. Алексей Соколовыр, Лев Пархоменкэр, нэмыкI­хэр авиацием шIукIэ щашIагъэх. Ошъогум дэгъоу зэрэщыбыбыхэрэм дакIоу цIыфышIухэу зэрэтпIущтхэм тыпылъыгъ.
Ю. Крымовыр ныбжьыкIэхэм заIокIэм, авиацием ехьылIэгъэ къэбархэм ащигъэгъозагъэх. Ветераныр пытэу ылъэ тет. Спор­тым пыщагъэу илъэсыбэрэ къулыкъур зэрихьыгъэр къыхэщы. Летчикыр  ошъогум дэгъоу щыбыбыным фэшI ичIыгу ыгъэ­лъэпIэн фаеу елъытэ.
Ары, цIыфым апэрэ лъэбэ­къухэр чIым щешIых, кIуакIэ щызэрегъашIэ, сэнэхьатэу къы­хихыщтым етIанэ егупшысэ. Пла­нерхэм клубым иIофышIэхэр къатегущыIагъэх.
Музеир хэлажьэ
Адыгэ Республикэм и ­Лъэпкъ музей шIэныгъэмкIэ  иIофышIэ шъхьаIэу Бгъуашэ Аминэт къэгъэлъэгъонэу къызэIуихыгъэр тарихъым инэкIубгъохэм ­япхыгъ.
Хэгъэгу зэошхом лIыхъужъныгъэ щызезыхьэгъэ летчикхэм ясурэтхэр, щыIэныгъэ гъогоу къакIугъэр къэгъэлъэгъоным щы­зэбгъэшIэн плъэкIыщт. Мые­къопэ аэроклубыр 1934-рэ илъэ­сым къалэм къыщызэIуа­хыгъ. Советскэ Союзым и ЛIы­хъужъэу Михаил Громовым ыцIэ зыфаусыгъэ клубым щеджа­гъэхэм ягугъу дахэкIэ зэхахьэм щашIыгъ.
Алексей Макаренкэм, Бэ­гъужъэкъо Лелэ, нэмыкIхэм ясурэтхэр музеим икъэгъэлъэгъонхэм ахэтэлъагъох. Глеб Шапошниковыр аэроклубыр апэ къэзыухыгъэмэ ащыщ.
— НыбжьыкIэхэм тарихъыр нахьышIоу ядгъашIэ тшIоигъу, — къеIуатэ Бгъуашэ Аминэт. — Музеим зэIукIэгъухэр тапэкIи щызэхэтщэщтых.
НыбжьыкIэхэм шIэжь яI
Мыекъопэ районым игурыт еджапIэу N 2-м  иотряд зы­щызыгъэсэрэ кIэлэеджакIохэр зэдиштэу фэпагъэхэу пчэгум къихьагъэх. Мыекъопэ аэро­клубым щеджагъэхэу Хэгъэгу зэошхом лIыхъужъныгъэ щы­зезыхьагъэхэм ясурэтхэр аIыгъых. Нэбгырэ пэпчъ ыцIэ къы­раIо, изэо гъогу къаIуатэ.
Федор Василенкэм, Федор Шикуновым, Алексей Макаренкэм, фэшъхьафхэм заом илъэхъан лIыгъэу зэрахьагъэр тарихъым хэкIокIэщтэп.
Заом ТекIоныгъэр къызы­щыдахым ыуж аэроклубым зыщызыгъэсагъэхэр Мыекъуапэ щызэIукIэщтыгъэх. Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Алексей Макаренкэр Волгоград щы­псэущтыгъ. Ащ шIогъэшIэгъонэу къытфиIотэгъагъ лIыгъэм, зэ­къошныгъэм, ныбжьыкIэхэр дзэ къулыкъум фэгъэхьазырыгъэнхэм фэшI аэроклубым шэн-хабзэхэр иIэхэ зэрэхъугъэм.
Алексей Макаренкэр Курскэ Дугам, Харьков, Днепрэ, Карпатхэм, Краков, Дрезден, ­Прагэ, нэмыкIхэм ащызэуагъ. ТекIоныгъэм и Парадэу Москва щы­кIуагъэм хэлэжьагъ.
Щысэ атырахы
Урысыем и ДОСААФ икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм итхьаматэу Барцо Тимур зэхахьэм къызыщэгущыIэм, лIыхъужъ ыкIи лэжьэкIо щыт­хъум инэшанэхэм афэшъып­къэхэу ныбжьыкIэхэр зэрапIу­хэрэм, аэроклубым къычIатIупщыгъэ летчикхэм щысэ атырахызэ ныбжьыкIэхэр дзэ къулыкъум фагъэхьазырынхэм зэ­рэпылъхэр хигъэунэфыкIыгъ.
Мыекъопэ аэроклубым ипащэу Евгений Антошкиныр летчик сэнэхьатым зырылажьэрэр илъэс 40 хъугъэ. Ветераным гущыIэ фабэхэр зэIукIэгъум хэлажьэхэрэм къафиIуагъ.
Урысыем и ДОСААФ итын анахь лъапIэу щытыр Советскэ Союзым гъогогъуищэ и ЛIы­хъужъэу А. Покрышкиным ыцIэ­кIэ агъэнэфэгъэ медалыр ары. Барцо Тимур аэроклубым иветеранхэм афэгушIуагъ, медальхэр, щытхъу тхылъхэр, нэмыкI шIухьафтынхэр аритыжьыгъэх.
Мыекъопэ районым игурыт еджапIэу N 2-м иклубэу «Варягым» ипащэу Ольга Осуховам къыIуагъ нэбгыри 100 фэдиз клубым зэраштагъэр. Еджа­кIохэм ягуапэу дзэ къулыкъум зыфагъасэ, лIыхъужъхэм щысэ атырахы.
«Варягым» хэтэу Ульяна Синявскаяр, ащ ипшъэшъэгъу-хэр пчэгум къихьэхи, лIыхъужъхэм яхьылIэгъэ къэбархэр къа­Iотагъэх.
Дзэ патриотическэ клубэу «Вертикалым» ипащэу Ю. Шестаковым зэрилъытэрэмкIэ, псэ зыпыт зэIукIэгъухэм ямэхьанэ зыкъеIэты. КIэлэеджакIохэм алъэгъурэр шIукIэ агу къенэжьы. «Вертикалыр» джырэблагъэ Урысыем ипатриотическэ ныбжьыкIэ клубхэм язэнэкъокъу хэлажьи, апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ.
— ЩысэшIум цIыфыр епIу, щыIэныгъэм фегъасэ, — къытаIуагъ Мыекъуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дмитрий Щербаневымрэ республикэ ДОСААФ-м иIофышIэу Ирина Манченкэмрэ. — НыбжьыкIэхэр зэнэкъокъу­хэм, зэIукIэгъу гъэшIэгъонхэм ахэтэгъэлажьэх.
Авиамоделистхэм яклуб къы­гъэлъэгъуагъэх вертолетхэр зэ­рэбыбыхэрэр, Мыекъопэ аэроклубым ипарашютистхэм яIэпэIэсэныгъэ  теплъыгъ. Урысыем ибыракъ и Мафэ фэ­гъэхьыгъэу хэгъэгум ибыракъ парашютистхэм агъэбыбэтагъ. Адыгэ Республикэм ибыракъи зэхахьэм щаIэтыгъ.
Мыекъуапэ икъэлэ администрацие, Мыекъопэ районым иадминистрацие культуртэмкIэ ягъэIорышIапIэхэм концертэу къатыгъэм нэбгырабэ еплъыгъ. Вертолетым  рагъэтIысхьэхэзэ, ыпкIэ амытэу шъолъырыр кIэлэцIыкIухэм, ны-тыхэм къабыбыхьагъ. Авиацием епхыгъэ сэнэхьатхэр къыхэзыхыщт ныб­жьыкIэхэр зэхахьэм щытлъэ­гъугъэх.
Сахьидэкъо Нурбый.