Чъэпыогъум и 1-м нэс

ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм федеральнэ фэгъэкIотэныгъэ зиIэхэм агу къегъэкIыжьы социальнэ фэIо-фэшIэ купым (НСУ-м) игъэфедэн 2017-рэ илъэсым шIыкIэу иIэщтыр 2016-рэ илъэсым ичъэпыогъу и 1-м нэс агъэнэфэн зэрэфитхэр.

Социальнэ фэIо-фэшIэ купым хэхьэрэ лъэныкъуищым ащыщэу зыфаер федеральнэ фэгъэ­кIотэныгъэ зиIэм натуральнэ шIыкIэм е ащ ахъщэ уасэу иIэм тетэу къаIихын фит. ЕтIани къэIогъэн фае зэхъо­кIыныгъэр лъэныкъуищымкIэ е зыфэе лъэ­ныкъо закъомкIэ хэти ышIын зэрилъэкIыщтыр. НСУ-м уасэу иIэр илъэс къэс агъэнафэ.

2016-рэ илъэсым имэзае и 1-м къыщыублагъэу социальнэ фэIо-фэшIэ купым мазэм пэ­Iу­хьа­щтэу агъэнэфагъэр сомэ 995-рэ чапыч 23-рэ. Ащ ха­хьэх:

— ищыкIэгъэ Iэзэгъу уцхэр егъэгъотыгъэнхэм телъытэгъэ сомэ 766-рэ чапыч 55-р;

— уз шъхьаIэхэр профилактикэ шIыгъэнхэм фэшI санаторнэ-курорт путевкэм пэIухьэ­рэ соми 118-рэ чапыч 59-р;

— къэлэкIыб мэшIокугъогу транспортымкIэ, джащ фэдэу къалэхэр зэзыпхыхэрэ тран­спортымкIэ къызыщеIэзэщтхэ чIыпIэм ыпкIэ хэмылъэу зэ­рэкIощтым ыкIи къызэрэкIожьы­щтым телъытэгъэ соми 110-рэ чапычи 9-р.

НСУ-р — натуральнэ шIыкIэм тетэу шъумыгъэфедэщтэу ыкIи ащ ычIыпIэкIэ ахъщэ уасэу иIэр къаIышъухыщтэу зыщыжъугъэнэфэрэ лъэIу тхылъ ыпэкIэ яшъутыгъагъэмэ, а гухэлъыр зэблэшъухъужьынэу ишъохъухьэфэ лъэIу тхылъкIэ Пенсие­хэмкIэ фондым зыфэжъугъэзэнэу ищыкIагъэп.

ЗыгорэкIэ гухэлъэу жъугъэ­нэфэгъагъэр зэблэшъухъужьы­­гъэ­мэ ыкIи щылэ мазэм и 1-м къыщыублагъэу социальнэ фэIо-фэшIэ купыр натуральнэ шIы­кIэм тетэу жъугъэфедэ шъушIои­гъомэ е апэрэу федеральнэ фэгъэкIотэныгъэхэмкIэ фитыныгъэ шъуиIэ хъугъэмэ, гухэ­лъы­кIэм телъытэгъэ лъэIу тхылъкIэ ПенсиехэмкIэ фондым зыфэжъугъэзэн фае.

ПенсиехэмкIэ фондым

и Къутамэу

Адыгэ Республикэм щыIэм

ипресс-къулыкъу.