Чъыгхэр къэтэжъугъэухъумэх!

2018-рэ илъэсым шэкIогъум и 1-м къыщыублагъэу и 15-м нэс Урысые экологическэ Iофтхьабзэу «Сдай макулатуру – спаси дерево!» зыфиIорэр Адыгэ Республикэм щыкIощт. Ащ икIэщакIор АдыгеимкIэ тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэухъумэнкIэ ыкIи чIыопс къэкIуапIэхэмкIэ ГъэIорышIапIэр ары.


Мыр зэнэкъокъу шIыкIэм тетэу тишъолъыр ит районхэмрэ къалэхэмрэ азыфагу щырекIокIыщт. Пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр чIыопс къэкIуапIэхэр къэухъумэгъэнхэр, шIуагъэ къыхьэу ахэр зэрагъэфедэшъущтхэм егъэгупшысэгъэнхэр ыкIи пыдзафэхэм якъыдэгъэкIыжьын зегъэушъомбгъу­гъэным яIахь хашIыхьаныр ары.

Гъэсэныгъэм иучреждениехэр, общественнэ организациехэр, предприятиехэр, нэмыкIхэри хэлэжьэнхэу къырагъэблагъэх. Iофтхьабзэм изэхэщакIохэм ятелефон: +7(938)489-5055-рэ.